یگانه رحمانیان

با پاییز

زردها نمی میرند

مهر را باران

نمی شوید

عشق ترانه

نیست

 باد نیست

 برگی

دیگر می خواهد

۲

بیدار شدم

پنجره باز است

آسمان

زمین

پیدا نیست

سرما

و

مه

نه!

نیامدی…

تو را نمی بینم

شب

با یاد تو

گذشت

در انتظار

صبحی دوباره

با طلوع

چشمانت

۳

بیا به باغ

گل آرزویت

 کجاست

گل

پیراهنش دریده

باد

می پیچد در باغ

عطر خواهش

شبنم عشق

آفتاب می روید