هفته گذشته یکی از دوستان نزدیکم متاسفانه تصادفی داشت که بر اثر شدت برخورد دو اتومبیل راننده طرف مقابل دچار ناراحتی شدید کمر و گردن شد و به فوریت او را برای مداوا به بیمارستان رساندند.ضمن همدردی با مصدوم برای تسلی خاطر دوستم که شدیدا هم نگران بود وارد کارزار شدم و مواردی را برایش عنوان نمودم که به قول خودش اصلا از آنها اطلاع نداشت. از این رو بر آن شدم که موضوع مقاله این هفته را به این مطلب مهم اختصاص بدهم. آیا به واقع امکان دریافت پول های هنگفت از شرکتهای بیمه برای دردهایی که قابلیت اثبات ندارند و به قول معروف دادگاه پسند نیست وجود دارد؟

جواب این سئوال در اکثر قریب به اتفاق خیر است. طبق لوایح و قوانین تصویب شده در انتاریو در سال های متمادی این مطلب مورد تجدیدنظر قرار گرفته و همواره جلوی کلاهبرداران  حرفه ای را گرفته اند، لذا اگر بر اثر تصادف فردی مجروح شود کلیه هزینه های درمانی و بازپروری او توسط شرکت بیمه پرداخت می شود ولی خبری از توافقات ویژه و دریافت رقمی برای اخذ رضایت نیست. اگر شدت تصادف به آستانه صدمه پذیری رسیده باشد آن موقع است که هم مصدوم (اگر زنده باشد و مثلا معلول ذهنی یا فیزیکی شده باشد) و هم ورثه (در صورت فوتش) امکان سو(تحت تعقیب قانونی)را دارند و می توانند با شرکت بیمه روی رقم خاصی توافق نمایند، در غیر این صورت هیچ حاصلی به شخصی که خودش را به بیماری می زند و تظاهر می کند نداشته و فقط با ادامه این عمل سابقه خودش را در صنعت بیمه خراب می کند به نحوی که حتی تا ۱۰ سال بعد از این جریان هم هیچ شرکت بیمه ای علاقه ندارد که او را مجدد بیمه نماید.

مزایای غرامات بدنی در بیمه اتومبیل انتاریو:

۱- جایگزین درآمد: برای شاغلین هفته ای ۴۰۰ دلار یا ۷۰ درصد درآمد ناخالص، برای کسانی که شغلی ندارند بعد از ۶ ماه دوره انتظار فقط هفته ای ۱۸۵ دلار اگر برای مراقبت به پرستار نیاز باشد هفته ای ۲۵۰ دلار و پرستار دوم هفته ای ۵۰ دلار.

۲- هزینه های درمان و بازپروری: هزینه های سرپایی ۳۵۰۰ دلار و هزینه های جدی تر اگر فاجعه آمیز نباشد تا ۱۰ سال حداکثر ۵۰ هزار دلار و در صورت فاجعه آمیز بودن یک میلیون دلار.

۳- مراکز درمان مکمل: برای ۲ سال هر ماه ۳۰۰۰ دلار حداکثر ۳۶۰۰۰ دلار اگر فاجعه آمیز نباشد و اگر فاجعه آمیز باشد ماهی ۶۰۰۰ دلار حداکثر ۱ میلیون دلار.

۴- سرمایه پرداختی بعد از فوت: به همسر متوفی ۲۵۰۰۰ دلار و هر یک از همسران سابق که در نگهداری مصدوم قبل از فوت کمک کردند و هر یک از بازماندگان اگر همسری نداشته باشد ۱۰۰۰۰ دلار و هزینه مراسم سوگواری ۶۰۰۰ دلار.

۵- مراحل تشکیل پرونده: اولین و مهمترین مساله تعیین حدود مسئولیت شرکت بیمه است، به عبارت دیگر تشخیص این که کدام شرکت بیمه درگیر در حادثه بایستی اولین پرداخت کننده باشد مهم است. بعد از ۷ روز از گذشتن حادثه بایستی به شرکت بیمه اطلاع داد و مدارک مورد نظر تکمیل و در مدت ۳۰ روز برای بخش غرامت بیمه ارسال شود.

جایگزین درآمد   Income Replacement Benefits

 هزینه های درمان و مراکز بازپروری   Medical and Rehabilitation Benefits

مراکز درمان مکمل    Attendant Care Benefits

سرمایه پرداختی بعد از فوت   Death Benefits

* فرهاد فرسادی بروکر انواع بیمه است.

ffarsadi@sympatico.ca