جناب آقای اوباما رئیس جمهور ایالت متحده امریکا


اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران انتخاب شایسته شما را تبریک گفته و آرزومند موفقیت شما در این دوره جدید ریاست جمهوریتان می باشد.

ملت ایران طی این سی و سه سال تحت حکومتی عقب گرا ، دیکتاتور و جنگ طلب بسر برده است. در سال گذشته بیش از ۳۰۰ تن اعدام شده اند وهزاران نفر از دگر اندیشان ، روزنامه نگاران ، فعا لین حقوق زنان ،کارگران ، معلمین ،حقوق دانان ، سینما گران در زندانهای قرون وسطائی بسر برده اند .

بر قراری رابطه با همه کشور های جهان در سایه صلحی پایدار ،عدم مداخله نظامی ، عدم دستیابی به سلاح هسته ای ، لغو شکنجه واعدام ، آزادی زندانیان سیاسی و رعایت حقوق و آزادیهایی مردم ایران در چهار چوب حقوق بین المللی بشر در ایران ازاهم خواسته های ماست. از این زاویه، امیدواریم که وضعیت حقوق بشر در ایران یکی ازمحورهای اصلی رابطه و گفتگوهای علنی آینده بین ایران و آمریکا باشد.

ما سرکوب اعتراضات مردم را علیه جمهوری اسلامی و زندان وشکنجه مخالفین سیاسی را محکوم نموده و خواستار بر قراری حکومتی دموکراتیک بر مبنای جدائی دین از حکومت بدست مردم در ایرانیم و آرزوی جهانی را داریم که صلح و دوستی مبنای روابط میان کشور ها باشد. ما مطمئنیم که تغییر در ایران بدست توانای مردم ایران و با پشتیبانی ملتهای صلح دوست دنیا دور نیست.

باآرزوی موفقیت شما وملت بزرگ امریکا

اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران

۷ نوامبر ۲۰۱۲