روسپی گری عادتی است

که اردیبهشت ماه در گلها می جوشد

با آب میان بافتیشان

که در پرچمها بالا و پایین می رود

و بستر مخروطیشان

که اردیبهشت خیس است و ملتهب

حیرانم

چه کسی جز گلها

می تواند قوه ی باع باد را تحریک کند

این روزها که انزجار مرا به کسالت خانه می چسباند

… و من هراسان

پیگیر عدله های روشن بینا بین مابین میان سالگیم

بحران لغزش ها و هنجارها

این روزها تنها یک نفر می تواند

قوه باع باد را دستکاری

با دست کاری کند

همان که

بر اردیبهشت در اردیبهشت می خوابد

 من این را می دانم

اردیبهشت ۹۱