فرشید فاریابی / ژنو : در جریان بیست و سومین نشست شورای حقوق بشرملل متحد روز جمعه ۳۱  مه ۲۰۱۳ نمایندگان کارزار افشای نقض حقوق بشر و برخی از سخنرانان رویداد های جانبی  موفق به دیدار با گزارشگر ویژه ی اعدام های خود سرانه و فرا قانونی سازمان ملل شدند.

در این دیدار کریستوفر هینز گزارشگر ویژه ی اعدام دیدگاه ها و گزارش های کوشندگان حقوق بشر ایرانی شرکت کننده در نشست بیست و سوم حقوق بشر سازمان ملل را شنید و گزارش های آنها را دریافت کرد .

جمعی از ایرانیان در دیدار با نماینده حقوق بشر ژنو

دیدار با گزارشگر ویژه ی اعدئام های خودسرانه و فراقانونی سازمان ملل

 شعله زمینی نماینده ی سازمان مردم نهاد سودویند (Südwind) با تشکر از فرصت ایجاد شده ، اعدام های پر شمار و جمعی در زندان مشهد را مورد تاکید قرار داد و نگرانی ایرانیان مدافع حقوق بشر از این موضوع را بیان کرد و خواستار پیگیری این موضوع از سوی گزارشگر ویبژهی اعدام های خودسرانه و فراقانونی شد.

دکتر مهرداد درویش پور سکوت سازمان های جهانی در قبال نقض آشکار و گسترده رژیم حاکم بر ایران را خطر ناک توصیف کرد و گفت: سکوت در قبال افزایش نقض سیستماتیک حقوق بشر رژیم حاکم بر ایران را در ادامه ی این رفتار ها تشویق می کند.

وی با اشاره به بسته تر شدن نظام به گسترش دستگیری ها، بازگرداندن اصلاح طلبان به زندان و بازداشت اطرافیان رییس جمهور فعلی آن هم پیش از انتخابات اشاره کرد و گفت: به شکل معمول در روز های پیش از انتخابات باید گشایش فضای سیاسی را شاهد باشیم اما با این شرایط نمی توان  پس از انتخابات  پیش روی روز های خوبی پیش بینی کرد.

این استاد و پژوهشگر جامعه شناسی دانشگاه در سوئد  افزود: ما نگران مخاطره آمیز تر شدن اوضاع و اختناق امنیتی – نظامی در ایران هستیم .

درویش پور تاکید کرد: فکر می کنم  موج اختناق و بسته تر شدن فضا ی سیاسی – اجتماعی حاکم در ایران تنها در صورت شکل گیری یک مقاونت مردمی در داخل و فشار بین المللی مجامع حقوق بشری و نهاد های موثری مانند سازمان ملل و گزارشگران ویژه مهار خواهد شد.

نقی محمودی وکیل زندانیان سیاسی و مدنی اذربایجان شرقی در این دیدار دو مورد کشته شدن  زندانیان در زیر شکنجه و یک مورد اعدام نوجوان زیر ۱۸ سال در آذربایجان شرقی طی ماه های گذشته را گزارش داد و نقض آشکار حقوق بشر در دستگاه قضایی را مورد تاکید قرار داد.

این وکیل دادگستری نام و مستندات مربوط به دو  قاضی دادگستری آدربایجان شرقی که بیشترین تعداد احکام اعدام و سنگسار از سوی آنها صادر می شوند را ارایه کرد.

مرسده محسنی از زنان فعال حقوق بشر در گفتگو با این کارشناس سازمان ملل تقاضای بازماندگان اعدام های گسترده ی دهه ی ۶۰ خورشیدی در ایران را مورد تاکید قرار داد و اعدام ها در ایران را سیستماتیک دانست و خواستار جلوگیری از اجرای آنها شد.