جیمز مور

جیمز مور

انتخاب کن، پرداخت کن

 جیمز مور وزیر صنایع اعلام کرد که دولت فدرال طرحی را در این هفته برای تهیه کنندگان شبکه های تلویزیونی و ماهواره ای درنظر گرفته که در آن مشتریان به ازای انتخاب شبکه، مبلغ دسترسی به آن را پرداخت می کنند.

او گفت: مشتریان از اینکه باید مجبور به پرداخت برای کانال هایی باشند که از آن استفاده نمی کنند، خسته شده اند و شرکت های تهیه کننده ی این خدمات باید این فشار را از روی مردم بردارند و از آنها در ازای انتخاب شبکه ی دلخواه، هزینه دریافت کنند.

در کبک به دلیل اینکه مشتریان بیشتر به استفاده از اینترنت تمایل پیدا کرده اند و از شبکه های تلویزیون محلی استفاده نمی کنند، شرکت ویدئوترون از سرویس “انتخاب کن و پرداخت کن” استفاده می کند و به این وسیله به مشتریان حق انتخاب می دهد و هزینه ی اضافی بر آنها تحمیل نمی کند.

وزیر صنایع تأکید کرد، ما فکر می کنیم که گاهی باید به اجبار به تمایلات مشتریان گردن بگذاریم.