harper-trudue

شهروند علی شریفیان: با اینکه دولت محافظه کاران فدرال و شخص هارپر یکی از بزرگترین موفقیت های دوران حکومت خود را در زمینه اقتصادی و ثبات اقتصادی می داند، اما با کمال تعجب نتایج یک نظرسنجی نشان داده که شمار قابل توجهی از مردم بر این باورند که ترودو می تواند امور اقتصادی کشور را بهتر مدیریت کند. بر اساس این نظرسنجی که به وسیله بنگاه سنجش افکار Abacus Data بین ۱۴ تا ۱۸ ژانویه انجام شده در مقایسه رهبران سه حزب فدرال ۲۲  درصد گفته اند ترودو، ۱۹ درصد هارپر و ۱۷ درصد از مولکر، رهبر ان دی پی به عنوان رهبری که بهتر می تواند اقتصاد کانادا را مدیریت کنند، مورد تائید قرار داده اند.