shabnam-Azar

می خواستم مرده به دنیا بیایم

قهرمان کوچکی باشم

که هیچ وقت نجنگید

ولی پیروز شد

فردا

هفتاد ساله خواهم شد

نامه ای برای مادرم خواهم نوشت

به نشانی مزارش

خبر خواهم داد

جنگ

 برای همیشه تمام شده

و من همین روزها

 به آغوشت بازخواهم گشت