شهروند- علی شریفیان: میانگین نظرسنجی هایی که تا هفته گذشته درباره میزان مقبولیت کاندیداهای مقام شهرداری تورنتو انجام شده، نشان می دهد که جان توری از سوی ۴۲ و نیم درصد، داگ فورد ۳۴ و سه دهم درصد و

tory--ford-chowاولیویا چاو از ۲۲ درصد پشتیبانی کسانی که تصمیم خود را برای رای دادن گرفته اند، برخوردارند. بقیه کاندیداها بر روی هم از طرف تنها یک و یک درصد مردم حمایت می شوند.

ناظران و تحلیلگران می گویند این نتایج به نظر می رسد به آنچه در روز رای گیری اتفاق خواهد افتاد نزدیک هستند و جان توری باید برنده مبارزات انتخاباتی باشد، اما از آنجا که هنوز ده روز به روز رای گیری باقی مانده باید منتظر هر نوع تغییری در نظر و آرای مردم تورنتو بود. علاوه بر این « نظرسنجی» در سنجش افکار عمومی در چند سال اخیر پیش بینی هایی کرده اند که با نتیجه نهایی منطبق نبوده است. نکته دیگر اینکه آنها که هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته اند می توانند بر نتیجه نهایی تاثیر زیادی بگذارند.