شهروند: روز جمعه گذشته ۵ دسامبر ما تورنتویی ها میهمان گروه آیکات بودیم تا یکی از شب های به یادماندنی زندگی مان را با هنر دلپذیر این گروه به تجربه بنشینیم. از آن شب هایی که انسان پر از شادی و غرور و امید می شود. از آن شب هایی که یأس و نا میدی از دلت رخت برمی بندد چرا که با خود می گویی اگر قرار است این جوانان سکان آینده را به دست گیرند زندگی چه زیبا می شود.

شبی که با دنیایی که در خبرها می بینیم و می خوانیم و فقط ترس و انزجار را در میان ما آدمیان تقسیم می کنند، فرسنگ ها فاصله داشت. و ما شهروندیان چقدر خشنود بودیم که در کنار این جوانان هنرمند و خلاق به رسم پشتیبانی ایستاده ایم

اجرای "راز یلدا" از گروه آیکات، عکس از زهرا سالکی

اجرای “راز یلدا” از گروه آیکات، عکس از زهرا سالکی

.

گروه آیکات با موسیقی شان نقبی به اعماق تاریخ زده بودند، و هر لحظه به ما یادآور می شدند که انسان ها و تاریخشان چقدر به هم نزدیک است و همخوان و چقدر با تاریخی که حکومتها و نظام های دنیا می خواهند به ما بقولانند و دائم خط و مرز بکشند میانمان، متفاوت است. ایرانی و پاکستانی و کانادایی دست در دست هم پایان شب تاریک را نوید می دادند و مهرافشانی روز را به رخ مان می کشیدند و ما به آدم بودن خود مفتخر و مغرور.

و مگر نه این که هنر همیشه کارش همین بوده است که زخم ها و تاول ها و کژی ها و ترس ها و خوشی ها و امیدهای ما انسان ها را به درون خودش ببرد و از آن چیزی بیرون بکشد که مرهمی شود بر همه ی حسرت ها و عسرت هایمان تا فراموش کنیم قید و بندهایی که در نبود هنر بر دست و پا و زبان و اندیشه ی ما بسته می شود و ما را در حصار می گیرد؟

به گروه آیکات که گروهی خلاق، مبتکر و مدرن است برای خلق چنین شبی زیبا تبریک می گوییم و برایشان آرزوی موفقیت های بیشتر داریم.

برای شناخت بیشتر از گروه آیکات می توانید به گفت وگوی شهروند با گروه آیکات در لینک زیر مراجعه کنید.

“راز یلدا” آشکار می شود/فرح طاهری