شهروند- علی شریفیان: شهردار پیشین تورنتو در مصاحبه ویژه با ایستگاه رادیویی خبری ۱۰۱۰ روز پنجشنبه قبل گفت، من به جان توری نباختم، اما اگر نتایج نظرسنجی ها را در روزهای آخر مبارزات انتخاباتی در نظر گرفته شود در واقع برنده راب فورد بوده است اما او به خاطر بیماری سرطان از کاندیداتوری خود کناره گیری کرده بود و داگ فورد، برادرش جانشین او شد. داگ فورد در نتیجه نهایی آرای مردم، دوم شد، اما راب فورد به عنوان عضو شورای شهر انتخاب شده است.

ford-tory

این مصاحبه به خاطر آن برگزار شد که راب فورد درباره تصویب یک دستور کار شورا شدیدا اعتراض کرد. بر اساس تصویب این دستور قرار است یک عضو شورای شهر و یک کارمند شهرداری برای دیدن اکسپو میلان ۲۰۱۵ به ایتالیا سفر کنند. در حالی که مخارج سفر در لایحه ذکر نشده بود. راب فورد درگیری و تشنج را تا به آنجا برد، که از او خواسته شد جلسه شورای شهر را ترک کند.