شهروند- علی شریفیان: اختصاص بودجه برای مبارزه با بی خانمانی روز جمعه با حضور جو اولیور، وزیر دارایی و همچنین کندیس برگن و چند وزیر دیگر دولت فدرال در تورنتو بوسیله برنارد توروتی یرBernard Trottier ، نماینده پارلمان کانادا اعلام شد. جان توری، شهردار تورنتو هم در این جلسه حضور داشت.

joe-oliver--john-toryدر پی درگذشت سه بی خانمان در تورنتو در ماه گذشته بر اثر سرما، جان توری بر لزوم افزایش مراکز گرم نگهداری از افراد آسیب پذیر تأکید کرد.

با این ترتیب در پنج سال آینده انتاریو به نسبت مساوی سالانه سهمی از این بودجه را می گیرد تا مشکل بی خانمانی را ریشه کن کند.

توروتی یر در توضیحات خود یادآور شد که ۶۵ درصد از بودجه ارائه شده مستقیما در اختیار طرح Housing First projects  طرحی که از سال ۲۰۰۰ اجرایش را شروع کرده، قرار می گیرد. در سال ۲۰۱۳ مجموعا ۵۰۰۰ هزار نفر در تورنتو بی خانمان بوده که حدود هزار تن از آنان از اقوام بومی کانادا هستند.