شهروند علی شریفیان: براساس آمارهای سازمان انتخابات کانادا در مجموع ۱۸۰۰ نفر از احزاب مختلف و به صورت مستقل کاندیدای نمایندگی مجلس این دوره انتخابات هستند. این تعداد یا مستقل هستند و یا عضو ۲۳ حزب مختلف هستند. از مجموع همه این کاندیداها تنها یک سوم کاندیداها زن هستند. این مجموع نسبت به انتخابات دوره پیش، سال ۲۰۱۱ فقط یک و نیم درصد بر تعداد زنان کاندیدا اضافه شده است.

بر اساس بررسی «صدای برابر» که یک سازمان فعال در زمینه حقوق برابر برای زنان است با این ترتیب اگر واقعه عجیبی اتفاق نیفتد ۱۱ دوره (حدود نیم قرن) دیگر طول می کشد تا در میان کاندیداها برابری جنسیتی برقرار شود. از نظر تعداد کاندیداها ان دی پی و محافظه کاران در هر ۳۳۸ حوزه، حزب لیبرال در ۳۳۷ حوزه ، حزب سبز در ۳۳۶ حوزه (که اکثریت به اتفاق آنها کاندیدای کاغذی هستند)، بلوک کبکوا ( فقط در کبک) برای تمام ۷۸ حوزه انتخاباتی کاندیدا معرفی کرده اندzanan-parliament.

روز دوشنبه ای که گذشت آخرین فرصت معرفی و یا حذف کاندیدا برای احزاب بود. از مجموع ۱۸۰۰ نفر ۸۰ نفر کاندیدای مستقل هستند. تعدادی از کاندیداها هم از احزابی هستند که کمتر کسی این احزاب را می شناسد. احزابی مانند « حزب شفافیت» یا «آلیانس شمال) … جالب این که بعضی از احزاب تعداد کاندیداهایشان با تعداد اعضا و یا شمار طرفدارانشان همخوانی ندارند. مانند حزب مارکسیست – لنینست کانادا که ۷۰ کاندیدا برای راهیابی به مجلس معرفی کرده است.