شهروند علی شریفیان: سیکیسم مذهبی است که در تمام جهان حدود ۲۸ میلیون نفر به آن باور دارند. خاستگاه سیکیسم هند است و اکثریت سیک های جهان یعنی ۲۱ میلیون نفر از آنها هم در هند زندگی می کنند. با توجه به جمعیت هند که به بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون نفر رسیده، سیک ها درصد کمی از کل جمعیت این دومین کشور جهان به لحاظ جمعیت را تشکیل می دهند. بر اساس آمارهای اداره آمار کانادا جمعیت سیک ها در کانادا که در کنار چینی ها و فیلیپینی ها اقلیت های بزرگی را می سازند به حدود ۴۷۰ هزار نفر می رسد.

با توجه به آمار و ارقامی که در بالا آمد اما در همه حال تعداد نمایندگان سیک در دولت هند تنها دو نفر است در حالی که در کابینه دولت فدرال کانادا تعداد وزرای سیک کابینه ترودو چهار نفر هستند. از همه مهمتر هارجیت ساجان، ۴۵ ساله وزرات دفاع را بر عهده دارد که از کلیدی ترین مقام های کابینه است. کابینه ترودو به دلایل مختلف توجه زیادی را در تمام جهان به خود جلب کرده است. کابینه ای که هم در تاریخ کانادا همتا ندارد و هم در جهان بی سابقه است. به گفته ترودو در توصیف و اشاره به ترکیب کابینه اش: «این کاناداستsikh-minister