«ماه و کَپَرها» (داستانِ بلند)

نوشتۀ بهرام حیدری

چاپِ نخست، نشرِ آرش، استکهلمِ سوئد، ۱۳۹۴

قطعِ رُقعی، ۲۹۴ صفحه

*

بخشی از کتاب که پشتِ جلد آمده است:

Bahram-Heydari-H4*

… خرابی و کارخرابیِ دیانت خیلی خیلی بیشه از این حرف و نَقل ها. به اصطلاح «خدا» داخلِ قُرآن ـ که بِش میگیم «کلام الله» ـ چنان ضایع کرده که اگه حرفایِ همۀ آدمایِ احمق و خر و عمل هایِ همۀ آدمایِ ظالم و خونخوار رو بشه جمع بکنن بذارن شون رویِ هم، می بینیم باز حُکمِ یه چکّه آبو دارن به مقابلِ اون دریائی که هَمی قُرآن باشه و هَمی خدا باشه!…

امیرآقا گفت: «اون حرفایِ حقیقتِ مُرادی نشونِ ما دادن که هیچی و هیشکی ـ یعنی تا حدِّ هیچ قدرت هایی به همۀ تاریخ ها ـ به قَدرِ دیانت و پیغمبرها مَردُمو خوار و ذلیل و اسیر نکردن و گول نزدن و از بین نَبُردَن.»

گُل‌مُحمّد گفت: «بله، بختیاری جماعت گولِ بُزرگی رو که خوردن، گولِ دیانت بود، امّا باز به هَمی حال، از اثرِ هوشیاری هِی به همۀ ایّام ها شک پُرِ دلشون می شد و بنا می کردن به کُفر و کافری… کُفرهائی که پیشِ هیچ قومی پیدا نمی شن غیر از پیشِ قومِ بختیاری، و باز می رسیم به کُفرهایی که از رویِ عاجزی و غیظ و بدبختی گفته نشده ئَن و معنی داخلشون هست خیلی…»

حرف هایی پدیدار می شوند که پیش از دیدنِ دقیقه ای به خود، راه را به طرفِ جُستن و به زبان آوردنِ نمونه هایِ «کُفرهایِ معنی دار» کج می کنند:

ـ گفته ئیم و میگیم: های های خدایِ بالاسری! حالا که هیچی نمی کنی، پس بهتره که تیکه به تیکه بشی بیائی پائین!

ـ میگیم: های کَبودِ رُونی! اگه که «خدائی» اینه، پس بشه که باز هم بِری بالاتر!

ـ میگیم نمی دونیم از دستِ خدا بنالیم یا از دستِ بندۀ خدا!

ـ اینو هم میگیم که: های بالاسری! یعنی هنوزه هستت؟! نکنه خوابت بُرده؟!

ـ اینو هم میگیم که شاید هم هستت امّا زورت نمیره به آخوند ـ پاسدار ـ بسیجی‌ها!

ـ میگیم خدائی رو اگه بود، پس چرا یه آخوندِ هندیِ بوگَندوئی رو نکُشت که اینجور یه آتیشِ بی دودی رو نذاره به یه مملکتی؟!

ـ ای بابا! دیگه پِیِ چی رو می‌گیریم؟ ـ البت دیگه به همه چیز معلوم داده که خدائی رو نبوده و نیست!

ـ فرض هم بگیریم که یه خدائی رو هست، چون اون خدائیه که رضاس به اسیری ـ فقیری ـ زنده ذلیلیِ مردم زیرِ چنگِ یه مُشت آخوندِ مُفتخور و یه مُشت لاتِ بی پدر ـ مادر ـ که حالا بِشون میگن «آیت الله» و «حُجّت السلام» و «پاسدار» و «بسیجی» ـ پس دیگه فقط خوبه که هِی بِرینَن داخلش، بِلانسبت!

ـ به ایّامِ سابق هِی می گفتیم: «خدا مُبینِ حقّه»، امّا این دورۀ شوم که اُفتاد، اوّل خیال اومد برامون که خدا یا خواب بُرده ش یا آب به سر شده یا رفته طرفِ ظُلم و ظالم، بعدش دیدیم نه، بالکُل خدائی رو نبوده و نیست و فهمیدیم که علاقۀ هر کسی باید به همّتِ خودش باشه و تکیّه‌ش هم باید بَس به وُجدانِ خودش باشه.

*

از بهرام حیدری پیش از این، کتاب هایِ زیر منتشر شده است:

ـ به خدا که می کُشم هر کس که کُشتم (سه داستان)، نشرِ زمان، ۱۳۵۶، ایران

ـ زنده پاها و مُرده پاها (دو داستان)، نشرِ زمان، ۱۳۵۶، ایران

ـ لالی (بیست و دو داستان)، نشرِ امیرکبیر، ۱۳۵۸، ایران

ـ کوهِ ساکنِ اجساد، رودِ جاریِ انسان (شش داستان)، نشرِ افسانه، ۱۹۹۶، سوئد

ـ عقرب ها، آهوها، عقاب ها (داستانِ بلند)، نشرِ افسانه، ۱۹۹۶، سوئد

منزلگاهِ بادهایِ سُرخ (سی و چهار داستان)، در یازده کتاب:

ـ نُه درّ ه (منتشرشده با عنوانِ «منزلگاهِ بادهایِ سُرخ»، داستانِ بلند)، نشرِ افسانه، ۱۹۹۷، سوئد

ـ علف ـ که نمی شکند (چهار داستان)، نشرِ افسانه، ۱۹۹۷، سوئد

ـ دره هایِ سایه گرفتۀ روح (دو داستان)، نشرِ افسانه، ۱۹۹۸، سوئد

ـ بُنه گچ (چهار داستان)، نشرِ کتابِ ارزان، ۱۹۹۹، سوئد

ـ آب و آبرو (داستانِ بلند)، نشرِ کتابِ ارزان و آرش، ۱۹۹۹، سوئد

ـ تله ـ تیغ ـ تیهُو (هفت داستان)، نشرِ کتابِ ارزان و آرش، ۱۹۹۹، سوئد

ـ عمارت (داستانِ بلند)، نشرِ کتابِ ارزان، ۲۰۰، سوئد

ـ باران و ابرهایِ وجود (هشت داستان)، نشرِ کتابِ ارزان، ۲۰۰۱، سوئد

ـ تغییر (داستانِ بلند)، نشرِ کتابِ ارزان و آرش، ۱۹۹۸، سوئد

ـ بچه ها (داستانِ بلند)، نشرِ کتابِ ارزان، ۲۰۰۳، سوئد

ـ سِپِلِشت (چهار داستان)، نشرِ کتابِ ارزان، ۲۰۰۳، سوئد

*

ـ ۱۳۶۷ (داستانِ بلند)، نشرِ کتابِ ارزان، ۲۰۰۵، سوئد

ـ «همیشگی» به سرمنزل نرسید (داستانی بلند)، نشرِ گردون، ۲۰۱۰، آلمان

سلّول هایِ دربسته (شش داستان)، نشرِ آرش، ۲۰۱۳، سوئد

ـ «تاج» و «عمّامه» (مقاله)، نشرِ آرش، ۲۰۱۳، سوئد

ـ صدا (داستانِ بلند)، نشرِ آرش، ۲۰۱۳، سوئد

ـ دورۀ رُستنی هایِ لذّت (دو داستان)، نشرِ آرش، ۲۰۱۴، سوئد

ـ شناسنامه هایِ باطل شده (نُه داستان)، نشرِ آرش، ۲۰۱۵، سوئد

ـ شامِ کفتار و چاشتِ پلنگ (داستانِ بلند)، نشرِ آرش، ۲۰۱۵، سوئد

و منتشر خواهد شد:

ـ آموزگاران (داستانِ بلند)

*

برایِ تهیۀ کتاب هایِ بالا، به کتاب فروشی‌ها و نشانی هایِ زیر مراجعه کنید:

نشر آرش

Arash Förlag

Box 8031

۱۶۳۰۸ Spånga

Sweden

تلفن:

+۴۶-۸-۲۰۴۱۵۰

ایمیل:

Info@tryckeffekt.se

*

نشرِ کتابِ ارزان

Kitab-i-arzan

Helsingforsgatan 15

۱۶۴۷۸ Kista

Sweden

تلفن:

+۴۶-۸-۷۵۲۷۷۰۹

+۴۶-۷۰-۴۹۲۶۹۲۴

ایمیل:

info@arzan.se

*

خانه هنر و ادبیات (گوتنبرگ)

Bokarthus

Plantagegatan 13

۴۱۳۰۵

Goteborg

Sweden

تلفن:

+۴۶-۳۱-۱۵۲۲۷۷

+۴۶-۷۳-۹۵۱۳۶۰۷

ایمیل:

nzeraati@hotmail.com