شهروند- علی شریفیان: چهارشنبه شب هفته گذشته بنا به دلایلی که هنوز معلوم نشده است حدود ساعت یازده شب آتش سوزی هولناکی طبقه ۲۲ یک ساختمان را فرا گرفت. ماموران آتش نشانی موفق شدند با کوشش بسیار این حریق را خاموش کنند. در جریان این آتش سوزی مادری با سه کودک خود در حالی که از همه طرف در محاصره آتش بودند موفق شد بدون اینکه آسیبی ببینند از حریق بگریزند. این آپارتمان در تقاطع خیابان های فالستاف، جین و آزادراه ۴۰۱ قرار دارد.

به گفته ماموران آتش نشانی بجز این خانواده کس دیگری هم در جریان آتش سوزی آسیبی ندیده است.apartment-fire