شهروند- گروهی از ساکنان غرب خیابان بلور با برگزاری تظاهراتی در روز شنبه ۲۵ ژوئن به حرکتی که هفته ی پیش در آن علیه مسلمانان و پناهندگان شعارهای نژادپرستانه داده شده بود، اعتراض کردند و از جمله شعار دادند: «پناهنده بیاید، نژادپرست برود.» و یا، «ما در کانادا تحمل نژادپرستی را نخواهیم داشت».

refugeewelcome

رانندگان در حال عبور هم با به صدا در آوردن بوق های اتوموبیل هایشان از تظاهرکنندگان پشتیبانی می کردند. تظاهرات در خیابان بلور ادامه یافت و تظاهرکنندگان به کسانی که خواهان توضیح درباره ی این امر بودند می گفتند که چند روز پیش گروهی علیه مسلمانان و به بهانه ی مسائلی که در آلمان رخ داده بود و به تجاوز و آزار جنسی زنان و دختران آلمانی و بعد تجاوز به یک کودک به وسیله ی چند جوان مسلمان دیگر انجامیده بود، به خشم آمده و علیه همه ی مسلمانان شعار نژادپرستانه و نفرت پراکنانه می دادند و این تظاهرات به این خاطر برگزار می شود که نشان داده شود که نژادپرستی و یک کاسه گردانی شهروندان کانادایی از هر نژاد و مذهب و ملیت دیگری که آمده باشند، امری نکوهیده است.