شهروند- مردان و زنان مسلمان و غیرمسلمان در شماره ی ۵۱۹ خیابان چرچ در مرکز شهر تورنتو گرد هم آمدند تا بزرگترین کشتار تاریخ معاصر امریکا توسط یک قاتل مسلح را محکوم کنند.

مسلمانان حاضر در جمع که روزه بودند و برخی زنانشان روسری بر سر داشتند، همراه غیر مسلمانان با هم افطار کردند و تاکید کردند که این گونه اقدام های غیر انسانی از سوی مسلمانان و غیر مسلمانان به یک میزان محکوم است و فاجعه ی کلوب پالس اورلاندو تنها جنایت علیه همجنسگرایان و یا غیر مسلمانان نبوده، بلکه به همه ی ما به یک میزان مربوط است و صدمه رسانده است.

antiphobias

جماعت بیش از ۱۵۰ نفری حاضر در این گردهمایی در شب جمعه ۲۴ ژوئن یک دل و یک زبان هرگونه عمل نژادپرستانه و علیه گروه های همجنسگرا را محکوم کرده و گفته اند، در این گونه امور همه ی ما کنار هم هستیم.