ardavan-4

طرح از سودابه اردوان

برای دوستم در آن مکان بی نشان

خاوران؛ تنها مکانی  که در تمام ایران وجود دارد

و تا پایان جمهوری اسلامی هر روز می گسترد

هر شهر یک خاوران دارد

که جزئی از آن شهر نیست

اما شهر جزئی از آن است

و زمین به گونه ای صاف

که انگار هر روز Bulldozer از آنجا گذر می کند

***

کشف دشمن

ما هرگز ما نبودیم

ما با هم بودیم

دشمن ما را کشف کرد

و ما دیگر با هم نبودیم.

***

کدام نبودن

ما که ما بودیم

در مبارزه برای آزادی!

اسیرشدیم

در بازداشتگاه

شکنجه

خشمگین تر شدیم

در بند نسوان در قفس های نفرت انگیز

اعتراض کردیم

بعد انفرادی در زیر زمین.

انفرادی های زیرزمین زندان دستگرد

با درهای آهنی و یک پنجره برای ظرف غذا!

تنبیه ویژه فریاد شد

درتاریکی های زیرزمین

همدیگر را صدا می زدیم

برای بودن

سکوت یعنی نبودن

اما کدام نبودن؟

***

اصل تفکیک 

شرم رنگ چهره استبداد است

از آهنگ مبارزات زنان

از شورش بشر

برای تثبیت حقوق خود در حقوق بشر

زن . حقوق . بشر

اصل تفکیک مسخره است .