افرادی با افکار سازنده در کشورهای مختلف دنیا به این فکر افتاده‌اند تا ساختار اصلی اجتماعات جهانی بشر را بررسی نموده و با احساس مسئولیت به انحطاط روابط اجتماعی در جهان کنونی رسیدگی کنند. زمان حاضر برای چنین اقدامی شاید هم دیر باشد زیرا اواخر قرن ۱۹ میلادی نقشه جهانی به وسیله حضرت بهاءالله طرح گردیده که در آن نه فقط بسیاری از پیشنهادات اصلاحی که امروز مورد توجه است ارائه شده بلکه بررسی صحیح مبانی اصلی ناراحتی‌های زندگی کنونی مردم نیز تشریح گردیده است.

به موجب آثار بهائی تأخیر در رسیدگی و اقدام برای رفع مشکلات اقتصادی به سبب کوتاهی اقتصادیون و سیاسیون در رفع اشکالات اقتصادی مستقیماً نتیجه نقض در اداره کردن صنعت و تجارت نیست بلکه معلول دگرگونی وضع مردم جهان می‌باشد و لزوم توجه به روحانیت می‌تواند در حل این مشکلات مؤثر واقع شود.

دقت در آثار حضرت بهاءالله این حقیقت را روشن می‌سازد که کثرت و گوناگونی و اختلاف زبان، عادات، رسوم کهن دینی و اجتماعی و اقتصادی رو به انهدام است و جوامع انسانی باید به سوی وحدت و یگانگی پیش روند. عامل تحرک و جنبش بشر در گذشته بر پایه رقابت بوده، در این عصر بر طبق تعالیم حضرت بهاءالله متکی بر حسن تفاهم و اشتراک مساعی خواهد بود. بحران‌های کنونی به وضوح این حقیقت را نشان می‌دهد که بسیاری از مردم به مسائل صلح و آرامش و ترک مؤسسات که برای جنگ و خرابی بنا شده بود توجه پیدا کرده‌اند، بنابراین اوضاع جدیدی در هر شاخه از فعالیت‌های جوامع انسانی روی داده است. در حال حاضر مردم بحران‌های دنیا را اگر سیاسی باشند به سیاسیون و اگر اقتصادی باشند به اقتصادیون و اگر روحانی و دینی باشند به روسای دینی مربوط می‌دانند و حال آن که بایستی همه آنها تحت یک طرح و نقشه جهانی باشند. علی‌رغم نقشه‌ها و طرح‌های سطحی و موقت بشری که می‌خواهند به مردمان تحمیل نمایند اصول و تعالیم حضرت بهاءالله از درون قلوب مردم به ساختارهای فردی و اجتماعی نفوذ می‌کند. این دستورات و تعالیم حقایق روحانی طبیعت بشر را طوری تبیین و تشریح می‌کند که یک تمدن ایده‌ال و روحانی را که استمراری و تدریجی و دائمی است در انسان‌‌ها بپرورانند. در سایه آن تعالیم است که صلح و همکاری و ایمان راستین جای کفر و لعنت و کشمکش و اغتشاش را می‌گیرد و به وسیله دانش روحانی تعصباتی را که فعلاً قلوب و ارواح و عقول بسیاری از مردمان را فرا گرفته و ملت‌ها را به جان یکدیگر انداخته، طبقه‌ای را علیه طبقات دیگر و عقیده‌ای را در برابر عقاید دیگران برمی‌انگیزاند به تدریج محو نموده و به جای آن وفاداری، دوستی و صداقت حقیقی را بر پایه نظم اداری بهائی و اخلاق روحانی ایجاد می‌کنند. سنگ زاویه بقای زندگی جوامع آتیه جهان وحدت و یگانگی وحسن تفاهم و اشتراک مساعی نوع بشر است و در تحت آن یک اقتصاد جهانی نیز ایجاد خواهد شد که پایه حفاظت، عدالت و آزادی حقیقی مردم جامعه است. هیچ دولت و ملتی به تنهایی نمی‌تواند یک اقتصاد صحیح مستقل داشته باشد زیرا در این عصر هیچ سیاستی نیز نمی‌تواند خودکفا باشد. یک اقتصاد صحیح از افراد شروع می‌شود که با نیروی ایمان منافع خود را در زندگی تحت‌الشعاع منافع جامعه قرار دهند. زندگی اصلی انسان زندگی روحانی اوست حقوق و آزادی آدمیان بایستی به تمام معنا رعایت شود. فقر و ثروت مفرط هر دو باید با وضع و اجراء قوانین اجتماعی از بین بروند. کارگران بایستی علاوه بر اجرت و مزد در سود کارخانه و مؤسسه شریک شوند.

حضرت شوقی افندی می‌فرمایند:

در چنین جامعه جهانی… منابع اقتصادی عالم تحت انتظام درخواهد آمد و معادن مواد خام استخراج و مورد استفاده کامل قرار خواهند گرفت. بازارهای جهان با یکدیگر هم آهنگ شده توسعه خواهند یافت و توزیع فرآورده‌ها به نحوی عادلانه انجام خواهد پذیرفت. موانع و قیود اقتصادی به کلی برطرف و تفاوت های فاحش بین طبقات مرتفع خواهد شد. فقر از یک سو و تجمع بی‌حد ثروت از سوی دیگر محو خواهد شد… قوای عظیمی که در راه جنگ اقتصادی و یا سیاسی بیهوده مصرف می‌شود به مقاصدی اختصاص خواهد یافت که متضمن توسعه دامنه اختراعات بشری و تکامل امور فنی و ارتقاء سطح تولید در جامعه و قلع و قمع بیماری و توسعه دایره تحقیقات علمی و ترفیع صحت عمومی و تلطیف و تشحید اندیشه آدمی و استخراج منابع متروکه مجهوله ارض و افزایش طول عمر آدمی است و نیز برای تأسیس هر مشروع دیگری که بتواند حیات عقلانی و اخلاقی و معنوی نوع انسان راتقویت کند صرف خواهد شد.

خوانندگان عزیز، در صورتی‌که مایل به شناسایی بیشتر در مورد تعالیم آئین بهائی هستید، برای سؤالات خود یا اگر نظری در مورد مقاله‌های هفتگی دارید از طریق ایمیل و یا پیامگیر زیر با ما تماس بگیرید: پیامگیر : ۷۴۰۰-۸۸۲-۹۰۵، ایمیل:  anyquestionsplease@gmail.com                                                                            وب سایت برای برخی از کتابهای فارسی بهائی:      www.reference.bahai.org/fa