بخش سوم و پایانی

 

برابر قانون مالک و مستأجر ایالت انتاریو به عنوان مالک شما نمی توانید:

 

۱۸ـ شما نمی توانید مستأجری را که سیگار می کشد بیرون کنید، حتی اگر در اجاره نامچه وی برخلاف آن نوشته شده ولی اگر سیگاری بودن او باعث ناراحتی دیگر مستأجران شود،  می توان در این مورد اقدام کرد.

۱۹ـ وظیفه برف روبی جلوی واحد اجاری و پارکینگ آن را نمی توانید به مستأجر تفویض نمائید، اگر هم این کار را بکنید و حتی در قرارداد ذکر کرده باشید مسئولیت قانونی شما از بین نمی رود. اگر چنانچه قرارداد جداگانه ای با مستأجر منعقد نمائید که در آن از او بخواهید وظایف فوق را در ازای مبلغی انجام دهد در این صورت قانوناً او مسئولیت خواهد داشت.

۲۰ـ اجازه ندارید از محل مورد اجاره در حالی که هنوز در اختیار مستأجر است عکسبرداری یا فیلمبرداری کنید. او می تواند به دلیل عدم رعایت حقوق خصوصی (Privacy Act) شما را به دادگاه ببرد و ادعای خسارت نماید.

۲۱ـ شما نمی توانید وسایل و اثاث مستأجری که محل مورد اجاره را ترک کرده برداشته و به فروش برسانید. اگر هنوز قرارداد معتبر دارد و اجاره محل را هم پرداخت می کند حتی اگر در محل مورد اجاره دیده نشده و در آنجا زندگی نمی کند شما باز هم نمی توانید وارد محل شوید. ولی اگر همین مستأجر فوت کرده باشد اجاره نامه بعد از ۳۰ روز از فوت، خود به خود باطل است.

۲۲ـ اگر اجاره به سر آمده و تاریخ انقضاء اجاره سر رسیده ولی هنوز وی پاره ای اثاث دارد و خود محل را ترک کرده شما این اثاث را می توانید به خیریه بدهید یا به فروش برسانید ولی مبلغ فروش را تا یک ماه نگهداری نمائید تا با مراجعه بعدی مستأجر به او پرداخت کنید. در این پروسه بهتر است استشهادی هم تنظیم نمائید. در مورد فوت مستأجر این زمان ۶ ماه خواهد بود.

۲۳ـ در صورت عدم پرداخت اجاره توسط مستأجر شما فقط می توانید از مستأجر به دادگاه (LTB) شکایت کنید نه از Guarantor وی. این مراجع صلاحیت احضار و محاکمه افراد دیگری را غیر از مستأجر ندارند. شما می توانید با مراجعه به دادگاه های دعاوی کوچکتر (Small Claim Court) علیه Guarantor اقامه دعوی کنید.

۲۴ـ اگر مستأجر بدون اطلاع به شما محل مورد اجاره را به شخص دیگری واگذار و خود محل را ترک کرده شما مستقیماً نمی توانید با شخص مزبور خود را درگیر نمائید بلکه باید به دادگاه مالک و مستأجر LTB مراجعه کنید و با پر کردن فرم مربوطه به وی اخطار و درخواست تخلیه محل کنید. این کار بایستی تا ۶۰ روز بعد از این تغییر انجام شود ولی بعد از ۶۰ روز دعوای شما شنیدنی نمی باشد. دریافت اجاره از شخص جایگزین مستأجر اصلی دلیل برقراری رابطه مالک و مستأجر محسوب نمی شود. او در نهایت به طور غیر مجاز محل را اشغال کرده است.

*جعفر کنودی کارشناس ارشد املاک است.