شهروند- شاید در داستان ها و اخبار کمتر موثق بسیاری شنیده ایم که مرد یا زن فقیری از هرچه دارند به دیگران بخشیده اند و یا بدون چشم داشتی پول و طلایی که پیدا کرده اند را باز پس داده اند. این بار این اتفاق در کانادا افتاده است و مردی بی خانمان انگشتر الماسی را که به اشتباه به وی اهدا شده بود به صاحبش باز می گرداند.

هفته گذشته تریندا گاجک (Trinda Gajek ) در هنگام دیدار از Nanaimo در استان بریتیش کلمبیا به مرد فقیری برخورد کرد که اوضاع بسیار نامناسبی داشت. تریندا به عنوان کمک محتویات کیف پولش را به این مرد اهدا کرد، اما وقتی به خانه بازگشت متوجه شد که در میان محتویات کیفش انگشتر الماسی بود که سالها پیش توانسته بود با کمک فرزندانش که در آن موقع در دبیرستان بودند خریداری کند. او برای پیدا کردن انگشتر از مدیا کمک گرفت و در همه جا به پرس و جو پرداخت. وقتی برای گشتن محله ای که در آن با مرد جوان برخورد کرده بود رفت آن مرد جلو آمد و انگشتری را که آن را در بالای بطری آبش گذاشته بود تا از آن محافظت کند به تریندا تقدیم کرد. تریندا گاجک در مقابل به این مرد جوان به عنوان تشکر پول نقد اهدا کرد. تریندا از مرد جوان به عنوان جوانی بسیار مودب یاد می کند و از اینکه این جواهر به او بازگردانده شده است از او بسیار تشکر می کند. قرار است تا کسب و کارهای محلی آن منطقه به این مرد جوان برای بهبود اوضاعش کمک کنند.