در حالی که روز شنبه ۶ ژانویه، شهر تورنتو سردترین دمای شصت سال گذشته را تجربه می کرد،  قلب نورت یورک با پرچمهای سرخ برافراشته و شعارهای کوبنده “جمهوری اسلامی سرنگون باید گردد” “اصولگرا، اصلاح طلب دیگه تمومه ماجرا”  و “نان، کار، آزادی”  برای مردم به تنگ آمده از فقر، بی عدالتی و ستم و سرکوب چهل سال حکومت ننگین رژیم اسلامی می تپید.

۱۴ ژانویه نیز به همین ترتیب بود. در سرمایی شدید، ده ها نفر در هر یک از این دو تظاهرات شرکت نمودند. پیش از آن، چندین تظاهرات و مراسم جداگانه توسط جریانات چپ در سطح شهر برگزار شده بود.

تظاهرات مشترک نیروهای چپ و مترقی تورنتو از جمله، به ترتیب الفبا، توسط اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری ایران، حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، حزب کمونیست م ل م، چریکهای فدایی خلق، سازمان سوسیالیستی فایت بک و کمیته حمایت از مبارزات توده ای برای سرنگونی جمهوری اسلامی فراخوان داده شد و مورد پشتیبانی فعالان منفرد مترقی و چپ و نیز گروههای سوسیالیستی کانادایی و جمعی از فعالان دگرباش ایرانی در تورنتو قرار گرفت.

هدف از برگزاری این اکسیونهای اعتراضی، اعلام پشتیبانی و گسترش حمایت از طبقه کارگر، زحمتکشان و تهیدستان ایران است که از بیکاری و فقر، گرانی، اختلاس، شکاف طبقاتی عمیق، عدم پرداخت چندین ماهه حقوق های مزدبگیران، کارتن خوابی و سرکوب و کشتار به تنگ آمده اند. هدف همچنین جلب توجه انسانهای آزادیخواه و برابری طلب و سازمانهای مترقی کانادایی به شرایط مردم در ایران است.

خیزش سراسری مردم ایران در بیش از ۱۰۰ شهر، نه تنها توجه همگان را به خود جلب نمود بلکه رژیم را غافلگیرو وحشت زده نمود. رژیم مانند همیشه سرکوب و کشتار را شدت داد و در حال حاضر نزدیک به ۴۰۰۰ نفر بازداشت شده و تحت شکنجه و ضرب و شتم قرار دارند. همچنین چندین معترض که عموما جوانان زیر ۲۵ سال بوده اند توسط شلیک تیر نیروهای سرکوب در خیابانها و یا در زندان ها و زیر شکنجه دژخیمان جان باخته اند.

در هر دو تظاهرات و گردهم آیی، خواست آزادی فوری دستگیر شدگان و پیام تاسف و همدردی با خانواده های جان باختگان اعلان شد.

این آکسیونهای اعتراضی با شعارهای کوبنده علیه کلیت رژیم سرمایه داری اسلامی ایران و تاکید به محکوم کردن دخالت قدرتهای امپریالیستی در سرنوشت مردم ایران و زنده باد سوسیالیسم پایان یافت. نشستهای فعالان چپ و مترقی در تورنتو همچنین منجر به ایجاد شورایی فراگیرتر گردیده است که متعاقبا بیانیه آن انتشار خواهد یافت.

از طرف جریانات برگزار کننده

۱۷ ژانویه ۲۰۱۷- تورنتو

فیلم کامل

https://www.youtube.com/watch?v=XAyu-Cyf-qg&feature=youtu.be

شاهین خلیلی از حزب کمونیست ایران

https://www.youtube.com/watch?v=uEdiUOXr9TI&feature=youtu.be

بابک یزدی از حزب کمونیست کارگری ایران

https://www.youtube.com/watch?v=H8YL-LqN628&feature=youtu.be

احمد بابایی از حزب حکمتیست

https://www.youtube.com/watch?v=thhNqG1uxLo&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=QdqjfzZa8tE&feature=youtu.be

آکسیون اعتراضی جلوی کنسولگری آلمان در تورنتو

بابک یزدی

به فراخوان کمیته ی حمایت از مبارزات مردم ایران ، حزب کمونیست کارگری، حزب حکمتیست و رادیو پیام کانادا روز ۵ شنبه ۱۱ ژانویه جلوی کنسولگری آلمان در اعتراض به حضور و فراری دادن شاهرودی جنایتکار از ساعت یک تا دو بعد ازظهر آکسیونی برگزار شد.

در این آکسیون سخنرانی هایی در محکومیت دولت آلمان برای مخفیانه وارد کردن و مخفیانه فراری دادن آیت الله مرگ (شاهرودی)  ایراد گردید و شعارهایی نیز در حمایت از مبارزات مردم ایران و همچنین دستگیری و محاکمه سران رژیم که در جنایت و قتل و شکنجه و اعدام مبارزین دست داشته اند سر داده شد.

مخالفان رژیم در این آکسیون خواهان بسته شدن کلیه ی سفارت های رژیم در کشورهای دیگر شدند و اینکه رژیم های غربی دست از حمایت از این رژیم تروریستی بردارند.

لینک بخشی از آکسیون امروز همراه با چند عکس

https://www.youtube.com/watch?v=QdqjfzZa8tE&feature=youtu.be