از خوانندگان

تاریخ ایران زاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دیگری از مبارزین راه آزادی بر برگ برگ خود ثبت کرده است.

کامران قادری ۴۷ ساله ایرانی مقیم سوئد که از پانزده سالگی همراه خانواده اش به سوئد مهاجرت کرده بود به عشق میهن خود نخستین روز نوروز ۱۳۹۶ از سوئد پیاده به طرف ایران حرکت کرده است. او پس از راهپیمایی بالای هفت هزار (۷۰۰۰) کیلومتر به همراه پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان ایران که نماد فرهنگ و تمدن ملی ماست و گذر از ۱۱ کشور با چادر زدن در کنار جاده ها، میان کوه و کمند و حیوانات درنده، اکنون در ترکیه به نزدیکی مرز ایران رسیده است. هدف کامران این قهرمان ملی ورود به خاک ایران با پرچم ملی شیر و خورشید نشان و پیاده رفتن تا پاسارگاد به پیشگاه کوروش بزرگ و سپس رفتن به خلیج همیشگی پارس می باشد.

کامران قادری قهرمان پرچم دار ما این سفر را “سفر عشق” نام گذاری کرده است و پیامش همبستگی ملی برای گذر از رژیم و رسیدن به انتخابات آزاد است.

ایرانیان آزاده … با کامران قادری همراه شوید و با عشق و اتحاد خود سپری انسانی تشکیل دهید تا از گزند اشغالگران سفاک در ایران محفوظ بماند.

کامران جان بر کف با اراده ای آهنین و برگشت ناپذیر و با شعار درونی “چو ایران نباشد تن من مباد” که بدان معنی تاریخی داده است برای بیداری و اتحاد آزادی خواهان درون ایران در روز ۲۹ بهمن (۱۸ فوریه) همزمان با جشن اسفندگان (سپندارمذگان) به خاک پاک ایران قدم خواهد گذاشت.

هم میهنم بپاخیز و با پرچمدار ایرانزمین همراه شو.

پاینده باد ایران