شهروند-  تابستان سال گذشته ، انجمن حمایت از حیوانات Nanaimo SPCAدر بریتیش کلمبیا توانست در یک عملیات نجات، ده ها بچه خوک را در شهر دونکن واقع در این استان را نجات دهد. یکی از این ۵۷ بچه خوک نجات داده شده، نامش مولی بود که نژادش   Vietnamese pot-bellied و بود و بعد از ماهها مراقبت توانست سلامت خود را به دست بیاورد.

ماه گذشته خانواده ای در کانادا او را به عنوان حیوان خانگی قبول کردند، اما متاسفانه چند هفته بعد از رفتن به خانه جدید  مدیر کمپانی خبردار شد که مولی، به دلایلی نامعلوم که گفته می شود مرتبط با رفتارش بوده است، توسط خانواده اش کشته و خورده شده است.

مدیر این سازمان حامی حیوانات از شنیدن این خبر بسیار ناراحت و بهت زده است. او می گوید که اگرچه قانون مشخصی برای جلوگیری وجود ندارد، اما باید بدانیم که حیوانات خانگی، اعم از سگ، گربه، ماهی و یا خوک، برای خوردن نیست و ما باید از آنها مراقبت و نگهداری کنیم. صاحبان این خوک می توانستند به جای خوردن و در صورت بروز اختلالات رفتاری این خوک را به SPCA برگردانند. ظاهرا در مورد این خانواده قوانین “ظلم و ستم به حیوانات” صدق نمی کند زیرا این قوانین تنها برای افرادی است که حیوانات را با عذاب می کشند؛ امری که شواهدی برای اثبات درستی و نادرستی اش وجود ندارد و خود خانواده می گویند که حیوان عذاب نکشیده است اما انسانها همیشه راست نمی گویند.