۱۹ـ چنانچه مایلید حیوان خانگی داشته باشید و از سویی در قرارداد اجاره اشاره شده که شما اجازه داشتن Pet ندارید، با این همه شما می توانید حیوان خانگی اختیار نمایید، زیرا برابر اعلامیه حقوق بشر و انتخاب آزاد افراد بویژه وقتی از نظر روحی به آن نیاز دارند، مالک نمی تواند مانع این انتخاب شما حتی بعد از انعقاد قرارداد بشود. Landlord Tenant Board (LTB)  همیشه حق را به مستأجر داده است. توجه داشته باشید که اگر در مجموعه آپارتمانی زندگی می کنید که داشتن  Pet در آن مجاز نیست در این صورت این مورد استثنا است و به خاطر سلامت بقیه ساکنان (به دلیل آلرژی و غیره) شما نیز مجاز به داشتن آن نیستید.

۲۰ـ در صورت دریافت هرگونه یادداشت (رسمی از طریق پست یا دست نویس) از مالک، آن را سرسری نگیرید و بی توجهی به آن مشکلات بعدی را به وجود می آورد آن را به دقت خوانده و با وی تماس بگیرید و ترجیحا حضوری مطلب را بشکافید و اگر قرار است به آن پاسخ دهید این پاسخ باید کتبی باشد زیرا مالکان در موارد گوناگونی که به عنوان مشکل در رابطه مالک و مستأجر پیش می آید یادداشت یا نامه رسمی (بعضا فرم های مصوبه LTB) برای مستأجران می فرستند و بی توجهی به آنها ممکن است به احضار شما توسط دادگاه های مالک و مستأجر بیانجامد. در این زمینه ها می توانید با صاحب نظران مشورت کنید یا با LTB تماس بگیرید. یک خط پاسخگویی در ساعات اداری برای تماس مالکان و مستأجران آماده می باشد. (۴۱۶.۶۴۵.۸۰۸۰)

۲۱ ـ اگر در یک ساختمان چند واحدی، مالک واحدی را در اختیار شما گذارده که در ازاء اجاره آن کارهای مربوط به ساختمان مثلا نگهداری، مرمت و غیره را انجام دهید، در این صورت شما مستأجر آن واحد محسوب نمی شوید، بلکه در واقع کارمند استخدامی مالک به حساب می آیید. او در هر زمان می تواند شما را اخراج و واحد را از شما پس بگیرد. در این گونه موارد توصیه می شود که شما اجاره خود را پرداخت کنید و او نیز در ازاء کار شما (به همان اندازه) ماهانه حقوق پرداخت کند.

۲۲ـ همچنین اگر در خانه ای یک اتاق اجاره کرده اید و از آشپزخانه به طور مشترک با صاحب خانه یا دیگر افراد مقیم در خانه استفاده می کنید، شما مستأجر محسوب نشده و مقررات مابین مالک و مستأجر بر روابط شما حاکم نخواهد بود.

۲۳ـ چنانچه یک واحد اجاری را به صورت کوتاه مدت اجاره کرده اید، چنانچه قرارداد اجاره فیمابین امضا شده و از شما به عنوان مستأجر نام برده شده است، در این صورت قانون مالک و مستأجر در روابط شما جاری است . می توانید بعد از مدت مزبور به صورت ماه به ماه در آن محل بمانید ولی اگر در قرارداد از شما به عنوان میهمان نام برده شده محل را پس از پایان مدت باید تخلیه نمایید.

۲۴ـ شما مستأجر محسوب نمی شوید اگر در خانه های غیرانتفاعی متعلق به دولت زندگی می کنید. همچنین ساکنان واحدهای مسکونی جداگانه در خانه سالمندان نیز مستأجر نیستند حتی اگر ماهانه اجاره بپردازند. دانشجویان خوابگاه های دانشجویی نیز شامل قانون مالک و مستأجر نمی شوند.

۲۵ـ افزایش سالانه اجاره بها معمولا مقدار جزئی است و در چند سال اخیر بین یک تا دو درصد در نوسان بوده است (CPI). اگر چندین سال است در محلی اجاره نشین هستید بایستی بدانید که اجاره ها اخیراً افزایش چشمگیر داشته است و این افزایش جزئی رضایت مالکان را جلب نمی کند، لذا آنها در پی راه هایی هستند که به ترتیبی عذر شما را خواسته و مستأجر جدید با اجاره ی بالاتر جایگزین کنند. پیشنهاد می شود که به جای سرسختی روی همان افزایش دولتی وارد مذاکره با صاحب خانه شده و به رقم اجاره منطقی تری توافق نمایید، زیرا جابجایی برای شما هزینه های بیشتری خواهد داشت.

* جعفر کنودی مشاور ارشد املاک است.