شهروند- ۳۷۰۰ کارمند دانشگاه یورک، شامل استادیاران، کارمندان کتابخانه و بسیاری دیگر از تاریخ ۵ مارس ۲۰۱۸ در اعتراض به قراردادهایشان و با حمایت اتحادیه ی خود با عنوان CUPE 3903 به حالت اعتصاب درآمده اند. خلاف ادعای دانشگاه مبنی بر ادامه دادن کلاس ها، تقریبا بیش از نیمی از دانشجویان این دانشگاه کلاس هایشان متوقف شده و چشم انتظار هستند تا اتحادیه و دانشگاه به توافقی که هم به نفع استادان و کارمندان و هم دانشگاه باشد دست یابند و بر سر کلاس هایشان برگردند.

این اعتصاب وارد هفته سوم شده است و به نظر می رسد که اتحادیه و دانشگاه تصمیم گرفته اند تا بر اساس شرایطی بر سر میز مذاکره برگردند و احتمال این می رود که اعتصابات در این هفته به پایان برسد.

بسیاری از خواسته های اتحادیه به گفته ی دانشگاه قابل بررسی نیست و از طرفی اتحادیه می گوید که دانشگاه دروغ می گوید. در این میان دانشجویانی که شهریه های بسیار بالایی را پرداخت کرده اند و بویژه دانشجویان بین المللی قربانیان اصلی این دعوا هستند و فشار زیادی را تحمل می کنند. بسیاری از این دانشجویان ممکن است ترم تابستانی خود را از دست بدهند و یا در بهترین حالت ترم کوتاه تری نسبت به شرایط عادی داشته باشند. بسیاری از خواسته های اتحادیه درباره ی حقوق کارمندان، امنیت شغلی، بودجه کافی برای مبارزه با خشونت های جنسی و نژادپرستی است.

قرار است تا دانشگاه و اتحادیه به کمک یک عضو بی طرف مذاکرات را از سر بگیرند.