شهروند ـ در راستاى خدمات ارزشمند و داوطلبانه به مردم و جامعه مهندسى، سازمان نظام مهندسى انتاریو (Professional Engineers    Ontario-OEP)  نشان افتخار خود در رده مدیر ارشد را به چنگیز صدر اهدا کرد. او این نشان افتخار را در تاریخ ٢٠ آوریل در مراسم با شکوهى که به همین منظور در تورنتو برگزار شده بود، دریافت کرد.

چنگیز صدر از سال ٢٠١١ که نخستین نشان افتخار خود را دریافت کرد، خدمات خود را به جامعه مهندسى همچنان دنبال کرد که شامل دو دوره مدیریت بخش شرق مرکزى انتاریو و همچنین عضویت و مدیریت در چندین کمیته از جمله بررسى و ارزیابى مالى، بودجه و خزانه دارى، بررسى شکایات، و کمیته مدیریت اجرائى بوده است. او عضو کمیته بررسى تجارب مورد نیاز نیز می باشد و در جلسات مصاحبه دارندگان کارشناسى برق که در زمینه زیرساخت شبکه هاى ارتباطى قصد دریافت پروانه مهندسى از سازمان نظام مهندسى انتاریو را دارند، شرکت میکند.

چنگیز صدر دامنه خدمات داوطلبانه خود را با ریاست کمیته مدیران نواحى انتاریو براى دو دوره و همچنین نماینده سازمان نظام مهندسى انتاریو در هیئت مدیره سازمان ارزشیابى تکنیسین ها و تکنولوژیست هاى انتاریو OACETT – Ontario Association of Certified Engineering Technicians and Technologists براى چهار سال پیاپى گسترش داد.

به عنوان سخنگو و پشتیبان تنوع قومی در جامعه مهندسى، صدر خدمات بیشمارى نیز در رابطه با پروسه و پردازش پروانه مهندسى انجام داده است. او با یارى رساندن به بسیارى از تازه مهاجران به کانادا در زمینه آماده سازى آنها براى آزمون هاى لازم و تهیه مدارک تجربه کارى در دریافت پروانه مهندسى این مهم را به انجام رسانده است. او همچنین خدماتى به سازمانهاى یارى رسانى به مهاجران و تازه واردین به ویژه مهندسان به عنوان راهنما و کارشناس ارائه می دهد.

با بیش از دو دهه خدمات داوطلبانه، صدر می گوید بیشترین امتیاز براى او اعتماد دیگران به او بوده است.”کار داوطلبانه یعنى خدمت بدون هیچ چشمداشتى، بنابراین هیچ سود شخصى در آن نیست”، او توضیح میدهد: “تنها چیزى که برایم مهم بود و هست بهتر شدن سازمان مهندسى انتاریو است به هر راهى که بتوانم یارى کنم.”