با مستأجری که کردیت قابل قبول ندارد چه می کنید؟

بسیاری از مالکین قبل از اجاره ملک خود درخواست می کنند که مستأجر گزارشی مطابق روز از سابقه کردیت خود ارائه دهد که معمولاً عدد بالای ۷۰۰ می تواند قابل قبول باشد، اما چرا رؤیت این سابقه برای مالکین مهم است؟

معمولاً کسی که کردیت خوب ندارد به این مفهوم است که قبلاً در جایی و در زمانی خلف عهد کرده، بدهکاری را به موقع نداده و بی توجه بوده و یا مشکلاتی با مالک قبلی داشته است و در نتیجه هر بار نمراتی از کردیت خود را از دست داده پس طبیعی است که شما در این که به این شخص ملک خود را اجاره دهید مردد باشید.

در پاره ای موارد نیز متقاضی اجاره اصولاً دارای هیچ گونه کردیتی نیست مثل تازه واردین به کانادا یا اشخاصی که سالها خریدهایشان را نقداً و بدون استفاده از کردیت کارت انجام داده اند.

برخی مالکین ترجیح می دهند که اصولاً با متقاضیانی از دو گروه بالا یعنی بد کردیت یا بدون کردیت مراوده نکنند و به قول معروف روزه شک دار نگیرند.

واقعیت اینست که اگر همه مالکین این طور فکر کنند پس چگونه این گونه متقاضیان محل مورد نیاز خود را اجاره کنند؟

راه حلی که در بازار اجاره امروزه رایج است پرداخت چندین ماه پیش اجاره می باشد. (از ۳-۲ ماه تا تمام ۱۲ ماه مورد قرارداد). درخواست پیش پرداخت اجاره برابر قانون مالک و مستأجر قانونی نیست یعنی اگر شما این درخواست را نموده و مستأجر آن را پرداخت نماید، او می تواند با مراجعه به Land Lord Tenant Board (LTB) تمام مبلغ را از شما پس بگیرد. تنها این مسئله موقعی حالت قابل قبول به خودمی گیرد که در قرارداد فیمابین، مستأجر داوطلبانه پیشنهاد پرداخت چند ماه اجاره جلوتر را بنماید. این پیش پرداخت تنها در حالتی که مستأجر بدون کردیت یا بد کردیت است نمی باشد، بلکه وقتی درآمد مستأجر برای پرداخت اجاره به نظر کافی نمی رسد شرایط پیش پرداخت فراهم می شود. معمولاً یک سوم درآمد مستأجر باید معادل اجاره ماهیانه باشد، مثلاً اگر مستأجر ماهانه ۵۰۰۰ دلار درآمد خالص داشته باشد نمی تواند محلی را با اجاره ماهیانه ۲۵۰۰ دلار اجاره کند، ولی ممکنست اعلام کند درآمدهای دیگری دارد که نقداً دریافت می کند آنگاه شما پیشنهاد می کنید که چندین ماه پیش اجاره بدهد.

متأسفانه مالکین در مورد متقاضیان اجاره که کردیت خوب ندارند، حتی با پیشنهاد چندین ماه پیش اجاره باز هم از قبول آنها خودداری می کنند، زیرا معلوم نیست پس از سپری شدن مدت پیش پرداخت مستأجر متعهد به پرداخت به موقع بقیه اجاره باشد، اما کسانی که هیچ گونه سابقه کردیت ندارند شانس بیشتری برای اجاره واحد مورد نظر با شرایط فوق دارند.

پیشنهاد می شود که برای اجاره ملک به هر دو گروه افراد فوق از ضامن (Co-Signer) با سابقه کردیت بهتر استفاده شود.

*جعفر کنودی مشاور ارشد املاک است.

jafarhomes@gmail.com