هرروز

با اولین دروغ

آغاز می شویم

های خانم

دستمال اسلامی استانبولی ات را

محکم ببند

های آقا

ورود ممنوع

تا آخرین دکمه

دیگر آن تسبیح سبز

فالی

برای ماهی گیران

منعقد نمی گرداند

از آن همه دانه

فقط یازده تازیانه ی

خوارزمشاهی

مانده است

بر گرده ی

کاسپین

و ما

همچنان و

هر روز

با دروغ

آغاز می شویم

                                   ساعت ۴ و۴۲ دقیقه شب