چنین جنایت و ظلم و بیداد را

                                            مغول نکرد، سکندر نکرد، ملّا کرد

مغول بکشت و سکندر بسوخت و تازی برد

                                           ببین رذالت ملّا که هر سه یکجا کرد

تعصبی که رژیم جهل و جور و فساد ایران در نفی حق فطری انسان؛ یعنی حق بیان و دفاع از حق، از خود نشان می دهد و بی شرمانه بدان دست می یازد، در هیچ دوره ای از تاریخ بشریت نشانی از آن نمی توان یافت.

این سیستم ضد میهنی از ابتدای تسلط نامشروعش بر ایران دلاور بجز این نکرد.

در کدام زمان و در چه مکان و تحت چه قاعده ای یک وکیل دادگستری را به خاطر دفاع از حق موکل، به ۳۸ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم می کنند؟!

محکومیت نسرین ستوده، نام این قهرمان دلاور را در تاریخ دلاوران ایران جاودانه نمود.

به امید روزی که دلاوران ایران با نافرمانی مدنی پوزه این سیستم ضد انسانی را به خاک بمالند.

*محمدرضا روحی وکیل دادگستری ایرانتورنتو، کانادا