شهروند- بر اساس نتایج تحقیقات ملی، زنان و دختران بومی کانادا ۱۲ برابر بیشتر از دیگر زنان، از هر نژادی، کشته و یا ناپدید می شوند و در مقایسه با زنان سفید پوست ۱۶ برابر بیشتر در معرض این خطرات قرار دارند. این گزارش قتل و ناپدید شدن زنان و دختران بومی را “نسل کشی” خواند.

جاستین ترودو، نخست وزیر کاناد، روز دوشنبه در افتتاحیه ی کنفرانس چهار روزه ی “زنان ارائه می دهند” به این گزارش اشاره کرد، اما از به کار بردن واژه ی “نسل کشی” پرهیز کرد. اما روز سه شنبه بار دیگر در سخنرانی اش به این موضوع بازگشت و این بار تأیید کرد که اگرچه باید در به کار بردن لغات دقت کنیم، اما این اتفاق فجیع “نسل کشی” است.

این گزارش می گوید که از سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۱۵، ۲۵ درصد زنانی که در کانادا به قتل رسیده اند از بین دختران و زنان بومی بوده اند. این گزارش که در ۱۲۰۰ صفحه به دولت ارائه شد درباره ی قتل های نژادی و نسل کشی است و راهکارهایی را برای مقابله با این جنایت به دولت ارائه می دهد. البته بسیاری از افراد و مقامات معتقدند که به کار بردن واژه ی “نسل کشی” برای این جنایت ها صحیح نیست زیرا این واژه زمانی استفاده می شود که دولت به صورت سیستماتیک به کشتن مردم بپردازد. شاید هدف از به کار بردن واژه ی “نسل کشی” تنها برای نشان دادن عمق فاجعه و معطوف کردن توجه به این امر و ارائه ی راهکارهای ضروری وفوری باشد.