هموطنان عزیز!

رژیم جمهوری اسلامی که با براه انداختن نمایش و معرکه ” انتخابات” برآن است تا عوامفریبانه وانمود کند که سازوکارهای دموکراسی را باوردارد و آن ها را بکارمی بندد، زندان هایش سرشار اززندانی سیاسی، عقیدتی و قربانیان ستمگری های اجتماعی و اقتصادی ست. این رژیم بارها تلاش کرده است با اعدام و کشتارزندانیان، زندان های آشکار و پنهان اش را خلوت یا به قول جلادان رژیم ” پاکسازی” کند، اما نتوانسته است. علیرغم اعدام ها و کشتارها درحال حاضر صدها زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان ها و شکنجه گاه های حکومت اسلامی دراسارت بسر می برند. درمیان این اسیران تعدادی از تدوین کنندگان “بیانیه تکمیلی” ۱۴ نفر، تعدادی از زنان تدوین کننده بیانیه ۱۴ زن  و همراهان و پشتیبانا ن ” جنبش بیانیه ۱۴ نفر” نیز ماه هاست درزندان به سرمی برند و به اشکال گوناگون شکنجه  می شوند.

حکومت اسلامی در بیدادگاه های خود تدوین کنندگان بیانیه های ۱۴ نفر و پشتیبانان آنان را به ده ها سال زندان و تبعید محکوم کرده است. جان محمد نوریزاد یکی از این زندانیان به خاطر بیماری قلبی، شرایط نامساعد زندان، اعتصاب عذا و دارو درخطراست.

هموطنان عزیز!

جنبش بیانیه ۱۴ نفر، یکی از جنبش های آزادیخواهانه و عدالت جویانه در میهنمان است. آنچه بانیان و حامیان این جنبش فریاد کرده اند، فریاد بخش بزرگی از مردم میهنمان است، و آن آزادی و عدالت است.

ما از همه هم میهنان عزیز در داخل و خارج از کشوردرخواست می کنیم برای آزادی این عزیزان و آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی، همه زندانیان دگراندیش، همبسته و متحد بپاخیزیم . ما همه نهادها و محافل سیاسی و حقوق بشری، شخصیت های سیاسی و فرهنگی و علمی، ایرانی و غیرایرانی را به یاری زندانیان اسیر در زندان های حکومت اسلامی فرا می خوانیم . به حکومت اسلامی نشان دهیم از پا نخواهیم نشست تا هنگامی که یک زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان هایش دربند باشد.

کمیته حمایت از بیانیه ۱۴ کنشگر داخل کشور

حسن اعتمادی، بهروز ستوده، مسعود نقره کار

۲۵ بهمن ۱۳۹۸

۱۶ فوریه ۲۰۲۰