نکته ها ۴۳

سالها بود بخاطررفت وآمد ودید وبازدید، موفق به دیدن وشنیدن سخنرانی های نوروزی آقا نشده بودم.

امسال به لطف کرونا وخانه نشینی، ازسیرتا پیاز سخنرانی ایشان را گوش کردم ولذت بردم .

وقتی فرمودند که اصلا ممکن است این ویروس منحوس را خود آمریکائی ها ساخته باشند و یک بخشی ازآن را هم مخصوصآ برای ایران درست کرده باشند، به عمق توجه ایشان به شیطنت های دژمن که آمریکا باشد پی بردم .

براساس فرمایش ایشان اگرویروس کرونا را اختصاصی و مطابق آب وهوا و فرهنگ کشورما ساخته باشند، ویروس به این طریق وارد بدن اولین ایرانی شده:

خانم ازخرید برمی گردد ، یک سربه آشپزخانه که قابلمه غذا روی آن به آرامی درحال جوشیدن است می رود. آقا همانطورکه با موبایلش ورمی رود می پرسد مهین غذا حاضر نیست؟ وخانم که با او قهراست با سراشاره می کند که نه .

خانم که هفته پیش دماغش را عمل کرده هنوز نوار چسبی روی بینی دارد. ویروسی که توی سوپرمارکت چهارچنگولی چسبیده بود به کف دست خانم، خدا خدا می کرد که تا یک جای مطمئن پیدا نکرده خانم دستش را نشوره واو بتونه ماموریتی را که ترامپ بهش داده آغاز کنه!

مدتی می گذرد، بالاخره خانم دستی به گونه هایش می کشد وویروس مثل این آرتیست ها که ازماشین درحال حرکت خودشان را پرت می کنند پائین، ازکف دست خانم خودش را پرت کرد روی صورت خانم و برای اینکه لیزنخوره و بیفته پائین ، توی چال قشنگی که روی لپ خانم بود، زیرکرم پودرها مخفی شد.

مقداری نفس نفس زد تا هم خستگی اش دربره، هم آب ها ازآسیاب بیفته وسپس به سختی خودش را ازچال گونه بیرون کشید و رسوند به نزدیک بینی که ببینه چه خاکی باید توی سرش بریزه.

ماموریت دشواری داشت و فرصت زیادی هم نداشت. ترامپ که خودش این ویروس را اختراع کرده بود با یک هواپیمای ارتشی مخفیانه فرستاده بود به ایران که ایرانی ها را مبتلا کنه و بعد برگرده بره آمریکا وآمریکائی ها را هم مبتلا کنه!

یک کمی دوروبرش را نگاه کرد وازخودش پرسید چطوره ازراه بینی ش وارد بشم؟ اما چشمش که به نوارچسب روی بینی خانمه افتاد و فهمید دماغ تازه عمل شده، منصرف شد و گفت ولش کن. هم زخم وزیلیه وهم بوی قطره ای که ریخته تودماغش ازهمین جا داره حالمو به هم میزنه.

ناگهان چشمش افتاد به گوشواره زیبای خانم وازخودش پرسید چطوره از راه گوشش وارد بدنش بشم؟

جائی که بود نزدیک گوش چپ خانم بود و یادش افتاد یکی ازبچه محل هاشون که رفته بوده دربدن یک فوتبالیست، تعریف کرده بود که اون وقت ها که چپ نمائی مد روز بود، خیلی ازفوتبالیست های راست افراطی هم ازگوش چپ به دروازه حریف حمله می کردند وخودشان را چپ جا می زدند!

یکی ازاین فوتبالیست ها درخاطراتش نوشته بود من هروقت صرف کنه گوش چپ بازی می کنم وهروقت صرف کنه، گوش راست. مهم گل زدنه، چپ وراست هردوش برکت خداست!

بگذریم. ویروس مربوطه با نوک پا و بی سروصدا به گوش چپ خانم نزدیک شد و دوسه تا ضربه ملایم به پرده گوش او وارد کرد:تق تق تق…

خانم: کیه ؟

ویروس: منم!

خانم: بجا نیاوردم، اسمتون چیه؟

ویروس: مخلص شما، کووید ۱۹ هستم

خانم: چه اسم سختی دارین

ویروس: شما کرونا صدام کنین

خانم: امری داشتین؟

ویروس: من هدیه ای هستم ازطرف مسترترامپ برای شما.  

خانم: اوا دستشون  درد نکنه، چرا زحمت کشیدین؟ (ویروس نیم وجبی به جای جواب دادن، به محض اینکه خانم دهانش را بازکرد تا جواب اورا بدهد، عین جمیزباند توی یکی ازفیلم هاش که دو متر پرید هوا و یکسر رفت توی اتاق خواب دختره، ازگوش چپ خانم اومد بیرون و پرید توی دهنش وپشت دندان کرسیش مخفی شد. نیم ساعتی بیشتر نگذشته بود، شوهره اومد ببینه بالاخره ناهارچی شد که دید خانمش روی مبل ازهوش رفته…!

جهش تولید

سال ۹۹ را سال جهش تولید نام گذاشته اند. ایشالا مردم اشتباه نگیرند ، منظورازجهش تولید، تولید فرزند بیشتر نیست!

میخانه ها در انگلیس تعطیل شد

درمیخانه ببستند خدایا چه کنند

 می فروشان پکر، باده فروشان پکر؟!


بخاطراستفاده روزافزون ازالکل صنعتی

اسم ایران هم رفت قاطی کشورهای صنعتی جهان!


ازدواج کرونائی

عاقد صیغه عقد را که جاری کرد، گفت اگرخواستید همدیگر را ببوسید، اول دست هایتان را بشوئید!

استفاده تازه ازمترچوبی

نه ماسک پیدا کردم نه مواد ضدعفونی کننده ونه درجه تب. ولی خدا را شکر یه متر چوبی تاشو پیدا کردم وخریدم .
حالا همانجورکه کنارهمسرم نشسته ام و تلویزیون نگاه می کنم، نیمساعت یک بارفاصله بین خودمان را اندازه می گیرم که از یک مترکمترنشده باشد. گفته اند فاصله ها را حفظ کنید، کرونا شوخی سرش نمیشه !

مسابقه

الان که روزی هزار نفر به آدم میگن تند و تند دست هات را بشور، بهترین وقته که تلویزیون ها یک مسابقه دست شستن برگزارکنند و هرکی بهت ردست هاش را شست، یک دستی به افتخارش بزنند !


یکی ازمشکلات عشاق دردوران کرونا، حفظ یک مترونیم فاصله است، خیلی یواش ودرگوشی هم که به دختره بگن دوست دارم، همه اهل محل می فهمند!


شیوه کارکردن وتبلیغ درکشورما

دونفرکارمی کنند، هفت نفرفیلم وعکس می گیرند!

جوان بود و اسمش کهنسال بود!

شیخ مرتضی کهنسال

قبل ازاینکه پزشکان متخصص بتوانند داروئی برای کرونا کشف کنند و واکسنی برای آن بسازند، یک آخوند لنگرودی بنام شیخ مرتضی کهنسال که اتفاقن جوان است وکهنسال هم نیست، توانسته است عطری را که پیامبراسلام استفاده می کرده کشف وتولید کند!
ایشان می روند به بیمارستانها، بدون دستکش مستکش، یک کمی ازعطری را که توی دیگ زودپزمنزل تولید کرده اند می مالند به لب ودهان و دماغ بیمار واو را شفا می دهند !