باور نکردم

رفتنت را

آخرین دیدارت را

باور نکردم

رفتی

نگاهت خسته

نیازمند

درونت آشوب

 کجاست

دستان ملتمس تو

نگاه تو

کجاست

 من تو را گم کردم

 بی حاصل

نامت را

فریاد می کنم

آغوش سرد خاک

رهایت نمی کند

رفتنت را باور نمی کنم