درجواب بدی ها ودشمنی های آمریکا، ما قیمت دلارشون را روزبه روزمی بریم بالاترتا ثابت کنیم که کلوخ اندازرا پاداش سنگ نیست وجواب بدی را می شود با خوبی داد!