موجود عجیبی است آدمیزاد با ماسک دهانش را ببندی، شکایت می کند، با بوسه ببندی کیف می کند!