قرارداد جدید با چین، این لطف را دارد که ۲۵ سال دیگه، مثل آب خوردن چینی حرف می زنیم !