آقای رهبری عزیز با درود،

با سپا س از شما و شهروند برای این اقدام سودمند. همانطوریکه بارها  نوشته و گفته ام برای هر کاری بایستی هدف و برنامه دقیق و نیروی معنوی و مادی لازم برای انجامش را داشت. تا آنجا که من تحقیق کرده و می دانم جریان نامنسجم و یکبار مردود شده ی “کارزار تغییر و بازسازی کنگره ایرانیان ” فاقد چنین برنامه ها و توانایی ها می باشد. به این مشکل در مصاحبه پیشین اشاره کردم و علاوه بر آن مدارک بیشتری برای اثبات این گفته، جدیدن بدستم رسیده است.

افزون بر آن کسانی که عملا  به برکشیدن و چیره کردن “همسویان” بر نهاد “کنگره ایرانیان کانادا ” مشارکت فعال و پی گیرانه داشتند صلاحیت آنرا ندارند که خودسرانه و همچنین خیره سرانه با دو گانه سازی های کاذب و دروغینی مانند انتخاب بین راه “کارزار” و “همسویان” ژست های  ” پیشروانه و مترقی” بگیرند. خوشبختانه کارنامه ی ما  برای داوری همگانی موجود است. نمی توان در پشت  شعارهای توخالی و پوچ پنهان شد و مردم نا آشنا به پیچیدگی های برنامه های رژیم در خارج از کشور را به کام  گرگ های باران دیده فرستاد! بحران امروز و مشکلات آن تنها به یک دوراهی ” قم و کاشان ” ختم نمی شود! گزینه های بهتر ی وجود دارد که نمی توان با مغلطه و طرح  نادرست صورت مسئله بر آنها قلم قرمز کشید.

هدف من از ورود به این گفتگوها پیش گیری از شکستی دیگر و ایجاد سرخوردگی و نا امیدی عمومی در کامیونیتی است . علت حضورم در این میدان، مسوولیتی است که احساس می کنم.  یک مناظره اصولی و صادقانه و رودر رو می تواند در این مسیر بسیار موثر و روشنگر باشد. من از آن استقبال کرده و ضمن اعلام  آمادگی خویش، از شما برای برنامه ریزی در این امر پیشاپیش سپاسگزارم.

رضا بنایی