به یاد خسرو آواز ایران؛ زنده یاد محمدرضا شجریان

زنده نام محمدرضا شجریان

آن که تا روشن کند ایران ما، می‌سوخت، رفت

  آن که ما را عزت و فرهنگ می‌اندوخت، رفت

آن که یک دم قامتش پیش ستمگر خم نشد

آن که در آتش، سیاوش‌وار می‌افروخت، رفت

آن که بهر قامت ناساز ما با پودِ عشق

جامه‌های غیرت و آزادگی می‌دوخت، رفت

 آن که در کاخ هنر، مصداق “شمع جمع”  بود

درس آواز و شرف، یک‌باره می‌آموخت، رفت

            گفتِ “راهی” در رثای این “سیاوش”، نارساست     

            شرح خورشید از زبان ذره‌ی کوچک، خطاست

مهر ۱۳۹۹ خورشیدی