سر بر شانۀ جلاد گذاشته

سری که او در حلقه دار خواهد گذاشت

دو جوانی که برای زورگیری در ملاعام اعدام شدند

ــ جرثقیل، یا علی!

چند حرف از واژۀ عدالت افتاده

خیلی ثقیل بوده

میلیونها

سر روی شانه جلاد می‌گذارند

چه رفتارِ غریبی

ترس‌ یا طمع؟

چه رفتارِ آشنایی

اجماعِ جماعت بر عجایب است گاه:

ما را براهِ خویش‌ هدایت‌نما!

سر بر شانه جلاد می‌گریند

در جلدِ ایشان فروخواهدرفت

عاقبت جلد و جلاد یکی

«دست در برابرِ دست

چشم در برابرِ چشم

دندان در برابرِ دندان

سر در برابرِ پول‌«

یکی از خدایان گفته!

بنیانی سنگین است عدل

جرثقیل خبرمی‌کنند

خداوند شانه‌اش‌ را می‌دزدد

و سبکند خدایان

در مقامِ عدالت

۲۱ژانویه ۲۰۱۳