شهروند علی شریفیان: یکشنبه هفته گذشته، زمانی که خانواده ها و فرزندانشان برای عید پاک در دور یک زمین بازی در کلیسایی در لاهور جمع شده بودند، با یک انفجار انتحاری حدود ۷۰ نفر که بیشتر آنها را کودکان تشکیل می دادند در خون غلتیدند. پاکستان عزادار شد و همینطور جوامع مهاجر پاکستان در کشورهای مختلف و از جمله در کانادا و تورنتو به عزا نشستند.

در مقایسه با انفجار های پاریس و بروکسل که اخیرا رخ دادند، رسانه های کانادا به این خبر، زیاد نپرداختند و همینطور از اقدامات دیگری که مردم به منظور نشان دادن همدردی با مردم فرانسه و بلژیک از خود نشان دادند، خبری نیست.

رادیو سی بی سی با نماینده انجمن دانشجویان پاکستانی در تورنتو مصاحبه ای درباره این انفجار و بازتاب آن در میان مردم داشت. این نماینده با صراحت گفت ما انتظار بیشتری داشتیم و این سکوت چیزی جز نژادپرستی و جدا کردن مردم lahore-blastکشورهای در حال توسعه غیر اروپایی و کشورهای اروپایی و یا به عبارتی تبعیض نژادی و ملیتی نیست.

غروب روز سه شنبه برنامه شمع افروزی به یاد قربانیان این عملیات تروریستی عمدتا به وسیله گروهی از اعضای جامعه پاکستانی تباران برنامه ریزی و با شرکت خود آنها برگزار شد.

در تورنتو حدود ۱۵۰ هزار پاکستانی زندگی می کنند. در جریان عملیات تروریستی پاریس و بروکسل برج سی ان و نام شهر تورنتو به رنگ پرچم فرانسه و بلژیک در آمدند، اما در مورد فاجعه لاهور هیچکدام از این اقدامات انجام نشد.

سی بی سی از جان توری تقاضای مصاحبه کرده بود که ظاهرا شهردار تورنتو در دسترس نبوده است.