شهروند علی شریفیان: در بیانیه ای که به صورت مشترک از سوی چند اتحادیه مهم با اعضای بسیار زیاد منتشر شد، رهبران این اتحادیه ها خواستار ادامه رهبری تام مولکر، رهبر کنونی ان دی پی شده اند.

در این بیانیه یادآوری شده که مولکر به راستی رهبری پیشروست. قرار است از ۸ تا ۱۰ آوریل ۱۵۰۰ نفر از نمایندگان انجمن حزبی سراسر کشور برای شرکت در کنوانسیون ان دی پی در ادمونتون آلبرتا جمع شوند. یکی از مهمترین mulcairکارهای این کنوانسیون بررسی علت شکست در انتخابات ۱۹ اکتبر و کار تام مولکر به عنوان رهبر حزب در این انتخابات است.

پس از انتخابات مولکر سفرهای زیادی به مناطق مختلف کشور داشته و رو در رو با رهبران اتحادیه ها در مورد حمایت آنها برای ادامه رهبری اش حرف زده است.

به نظر می رسد این بیانیه نتیجه این سفرها و مذاکرات است. رهبران اتحادیه کارکنان دولت، کارکنان صنایع غذایی و تولیدات تجاری، اتحادیه ملی کارکنان دولت، انجمن بین المللی ماشینیست ها، کارکنان صنایع فضایی و اتحادیه کارکنان صنایع فولاد، اتحادیه هایی هستند که بیانیه را امضاء کرده اند.