نکاتی در رابطه با نقد هفته پیش آقای کهنمویی پور

رضا بنایی

رضا بنایی

 

پیش درآمد

آقای ارسلان کهنمویی پور (رئیس مستعفی سابق کنگره ایرانیان کانادا) در شماره هفته گذشته شهروند در پاسخ به نوشته دو هفته پیش من در واکنشی “نقد گونه” گفته های خود را “واقعیات مسلم” پنداشته و آن را “شرط اول گفتگوی انتقادی” عنوان کرده اند.

اما بر پایه خواسته آقای کهنمویی پور پیش از ورود به متن لازم به یادآوری است که  مهندسی و دستکاری سازمان یافته در فهرست اعضای واجد شرایط برای برپائی مجمع عمومی امسال کنگره که با یاری و کمک رسانی ایشان انجام یافته مهمترین واقعیت مسلم است که خوشبختانه این بار نه از جانب  ما بلکه به زبانی دیگر  به وسیله دوست  آقای کهنمویی پور یعنی  آقای شهرام تابع محمدی با صراحت در صفحه پیش از نوشته آقای کهنموئی پور در همان شماره شهروند عنوان و بر آن تاکید شده است.

آقای شهرام تابع محمدی در ابتدای مقاله هفته پیش خود گفته اند:

“هیئت مدیره کنونی منتخب اعضا نیست و مهم‌تر این‌که احتمال دارد غیرقانونی هم باشد.

آیا نوشته من با تیتر  [ نمایش انتصابات “کنگره یی” بنام ایرانیان کانادا ] در اعتراض به عملیات مهندسی شده مجمع عمومی اخیر همان گفته آقای تابع محمدی نیست؟

من هم در نوشته خود تاکید کردم که افرادی که دست چین شدند انتصابی اند و نه انتخابی. منصوب شدگانی هستند که بواسطه تشویش و نگرانی های حاصل از عدم استقبال اعضای کنگره از مجمع امسال، با دستپاچگی و به صورتی نمایشی (مثلا از راه انتخابات) و مهندسی شده به وسیله هیات مدیره قبلی بر کرسی مدیریت نشانده شده اند.

البته آقای تابع محمدی در ادامه به موارد دیگری از تخلفات هم در مقاله خود تحت نام “نابسامانی های انتخابات” اشاره کرده اند که در جای خود و نوشته ای دیگر به آن خواهیم پرداخت. بنا برین امیدوارم اکنون که واقعیت های مسلم فوق ازسوی دوستان و یاران آقای کهنمویی پور تائید و مطرح شده مورد پذیرش ایشان قرار گیرند!

اما به راستی واقعیات مسلم کدامند؟ در ادامه به برخی از آنان اشاره می کنم.

واقعیت مسلم یک : تخلف و دستکاری در آگهی مجمع عمومی سالیانه

 هیات مدیره براساس قانون و ماده ۶ اساسنامه کنگره موظف است تا ۳۰ روز پیش از تاریخ برگزاری مجمع عمومی آگهی تشکیل مجمع عمومی سالیانه را همراه با دستور جلسه و هر گونه مهلت لازمه به آگاهی اعضا برساند. در اجرای این بند از اساسنامه هیات مدیره  آگهی مجمع عمومی سالیانه ( پیوست ۱ ) را در تاریخ ۸ آوریل ۲۰۱۶ تهیه و بر روی تارنمای کنگره قرار می دهد. همانطوری که در پایان  این آگهی آمده “پایان روز جمعه ۶ ماه مه ۲۰۱۶ ” برای عضویت و یا تمدید عضویت اعضا برای شرکت در مجمع سالیانه تعیین گردیده است. بنا بر این  بر پایه آگهی قانونی منتشره اعضایی که پیش از  تاریخ  ۶/۵/۲۰۱۶    ثبت نام  کرده اند همچنان عضو تلقی شده و می توانند در جلسه مجمع عمومی سالیانه شرکت کرده و رای دهند.

چندی پس از انتشار آگهی مجمع و یکی دو روز مانده به مهلت مقرره (۶/۵/۲۰۱۶)  آقای کهنمویی پور و چند نفر دیگر در هیات مدیره آشفته و نگران از عدم حصول حد نصاب قانونی برای  برگزاری مجمع سالیانه (به واسطه روی گردانی اعضا از کنگره) به فکر “چاره جوئی” برآمدند. آنان پس از بررسی راه کارهای مختلف، چاره را در کاهش دادن تعداد اعضا به منظور پائین آوردن تعداد حد نصاب قانونی اعضا برای رسمیت جلسه مجمع عمومی تشخیص داده و بدین منظور به رغم آگهی قانونی منتشره قبلی و با تخلف از مهلت ۳۰ روزه در اساسنامه، تاریخ سررسید مهلت عضویت را از ۶/۵/۲۰۱۶ به ۱۳/۵/۲۰۱۶  تغییر داده و آن را در تاریخ ۹/۵/۲۰۱۶  یعنی ۳ روز پس از انقضای مهلت قبلی و فقط ۶ روزمانده به تاریخ برگزاری مجمع به اعضا اعلام کردند! (پیوست۲). این عمل هیات مدیره تخلفی محض است. در خلال گفتگوهایی که در این زمینه با دو عضو اقلیت هیات مدیره داشته ام، عنوان شده که مکاتباتی به صورت ای- میل بین اعضای هیات مدیره رد و بدل شده که به روشنی نشان دهنده چگونگی سیر شکل گیری عمل خلاف و غیرقانونی مهندسی حذف و کاستن تعداد اعضا است. اگر آقای کهنموئی پور همچنان پی گیر پذیرش واقعیات مسلم هستند بی تردید انتشار این مکاتبات برای آگاهی یافتن اعضا بسیار مفید خواهد بود. من به سهم خود خواستار انتشار این مکاتبات بوده  و استنکاف هیات مدیره از انتشار آن را به معنی تخلف قطعی و محرز آنان در این مورد خواهم دانست.

واقعیت مسلم دو : سوء استفاده از تعداد اعضا

آقای کهنمویی  مدعی هستند که ۴۰۰نفر از ۱۵۱۰ عضو کنگره بدون پرداخت ۱۰ دلار حق عضویت در انتخابات سال گذشته شرکت کرده اند. و لذا ایشان ” تعداد واقعی اعضا در سال ۲۰۱۵ را حدود ۱۱۰۰ نفر می دانند”!  به آقای کهنمویی پور یاد آور می شوم که مسئولیت نگهداری اسناد ثبت نام و تعداد و شمارش اعضا با دبیر و خزانه دار کنگره است که در سال پیش آقایان آموزگار و قاضی به ترتیب این مسئولیت را به عهده داشتند. پس اگر تخلفی هم صورت گرفته مسئولیت آن با این دو نفر است که همچنان با حفظ همان سمت ها با  آقای کهنموئی پور همکاری داشتند.

اما افزون بر این واقعیت مسلم، متاسفانه آقای کهنمویی پور متوجه نیستند که با عنوان چنین ادعایی خود را به  چه گردابی وارد می کنند. چرا که در صورت درستی گفته آقای کهنمویی پور نخستین اصلی که زیر سؤال خواهد رفت نتایج انتخابات سال گذشته است که به پیروزی ایشان و یارانشان انجامید!

از طرف دیگر و مهمتر از همه، اگر به زعم آقای کهنمویی پور۴۰۰ نفر از سال ۲۰۱۵ عضو محسوب نمی شده اند، پس چرا آقای کهنمویی پور بارها مفتخرانه در مصاحبه ها و مکاتبه ها  تا همین چند هفته پیش از برگزاری  مجمع عمومی پیوسته بر تعداد  بیش از ۱۵۰۰ عضو کنگره پای فشرده و تاکید کرده اند (پیوست ۳ )؟ ایشان این دو گانگی و بالا و پائین کردن ها را چگونه توضیح می دهند؟

لذا به نظرمی آید که واقعیات مسلم مورد اشاره آقای کهنموئی پور می توانند به آسانی و به دلخواه و متناسب با نیاز تفسیر و توجیه شوند! بدین مفهوم که آقای کهنمویی پور مانور تبلیغاتی و پز دادن با آرا ۱۵۱۰ نفر عضو را هنگامی که محتاج آنند جایز دانسته ولی برای شرکت درمجمع عمومی، همان  اعضا را به حساب نیاورده و حذف می کنند.  از کسی که نگران تخریب فضای کنگره و کامیونیتی است انتظار این گونه برخورد نامسئولانه با اعضای یک نهاد اجتماعی نمی رود.

یکبار دیگر ناگزیر تکرار می کنم: مگر کنگره جز اعضا چه سرمایه دیگری دارد که ایشان  به خود اجازه داده تا این گونه آن را به بازی بگیرند؟ ایشان بایستی صادقانه پاسخ دهند که آیا چنین مته به خشخاش زدنهایی در دیگر کارهای یک سال گذشته ی کنگره نیز حاکم بوده است؟ آیا فرم های ثبت نام و عضویت  یاران و دوستان مهندسی کاران هم با همین روش بررسی و تائید شده است؟ بی گمان با بررسی همه فرمهای ثبت نام به وسیله افراد بی طرف حقایق بیشتری آشکار خوا هد شد.

آقای کهنمویی پور پا را فراتر هم گذارده و با ضد و نقیض گوئی مدعی می شود که دلیل تعداد بیشتر اعضا در سال گذشته “خشم فرو خفته از عملکرد مدیریت آن سال” بوده است. اما فارغ از نادرستی این ادعا، لازم است تا آقای کهنمویی پور پاسخ دهند که بر سر بیش از دو سوم اعضا که “شادمان” از تغییر مدیریت بودند چه آمده است؟ پس چرا اعضا “خرسند” از این تغییرات به ایشان و یاران پشت کرده اند؟ نکند مسئولیت پشت کردن “اعضای شادمان” و نتیجتا ریزش اعضای کنگره هم بر عهده هیات مدیره قبلی است؟!

 

 

واقعیت مسلم سه : اعتراف به عملکرد نادرست وضعیف

آقای کهنمویی پور ناچار از پذیرش واقعیت ریزش اعضا کنگره در دوران مدیریت خود و در ادامه ی توجیه دلایل آن، ناخود آگاه  به “عدم حضور تعداد قابل توجهی از اعضای قدیمی و بنیان گذاران کنگره در مجمع اخیر” اشاره کرده و از “کناره گیری پنج تن از کاندیداهای هیات مدیره امسال، و یا کناره گیری دو تن از اعضای هیات مدیره کنونی”  (خود ایشان و خانم میترا صفاری) یاد می کنند. اما در کمال شگفتی، ایشان به جای پرداختن به دلایل واقعی عدم حضور اعضای قدیمی و بنیان گذاران که کلا ناشی از عملکرد یک ساله ایشان و یاران او بوده است، در یک فرار به جلو از “هیات مدیره فعلی و اعضای کنگره” جویای دلایل عدم حضور آنانند! گویا اعضای کنگره که از بخت بد حکم مرغ عزا و عروسی را دارند  و هیات مدیره یی که هنوز کارش را آغاز نکرده بایستی پاسخگوی اعمال نادرست و مدیریت ناکار آمد و ضعیف آقای کهنموئی پور و همکاران  باشند.

به جاست تا آقای کهنموئی پور با شهامت مسئولیت سیاستهای نادرست و کاملن اشتباه دوران مدیریت خود را شخصا به عهده گرفته و بیهوده نپندارند که می توانند با فرافکنی از پیامد های مدیریت ناکار آمد خود به سادگی بگریزند. اصلا چرا ایشان از بیان دلایل واقعیت مسلم استعفای خود طفره رفته و از کنار آن به آرامی می گذرند؟ چه کسی بهتر از خود ایشان می تواند دلایل این “کناره گیری” را فاش کند؟

واقعیت مسلم چهار : ارسال گزینشی گزارش رئیس و خزانه دار 

بنا بر گفته های آقای کهنمویی پور اعضای قبلی  کنگره می توانستند با حضور در مجمع و تمدید عضویت در پروسه رأی گیری شرکت داشته باشند. اگر این گفته ایشان را ملاک گیریم پس چرا گزارش های رئیس و خزانه دار فقط به اعضای دست چین شده ارسال شده بود؟ برای مثال خود بنده و خانواده و اطرافیانم که همگی عضو کنگره بودیم هیچ یک از این گزارشات را که بر اساس تارنمای کنگره در بعد از ظهر ۱۴ ماه مه (تنها یک روز پیش از جلسه  مجمع) منتشر شده دریافت نکردیم. جالب اینجاست که در روز مجمع هم وقتی یکی از دوستانمان با پرداخت ۱۰ دلار در صدد آگاهی از پروسه رأی گیری و شرکت در مجمع عمومی برآمد، به وی هم فقط همان یک برگه رأی چهار سئوالی داده شد و گزارشی به او داده نشد.

بنابرین اگر هم گزارشاتی در کار بوده  مانند دیگر مراحل پروسه مجمع  به صورت نمایشی و گزینشی به تعدادی از اعضا ارسال و داده شده است. برای اثبات این امر می توان از تعدادی از اعضای قبلی پرسش کرد.

اکنون هم که به خیال مهندسی کاران و متخلفین “اهداف تحصیل شده” و مدیریت را تسخیر کرده اند دوباره تماس با همان اعضای منقضی شده آغاز گردیده است!  این چیزی نیست جز سوء استفاده از اعضا.

 

 

واقعیت مسلم پنج: فروپاشی کنگره نتیجه سیاستهای نادرست

در این بخش تا حدودی به واقعیت مسلم دیگری که همانا  به کار بستن سیاستها و عملکرد نادرست و اشتباه آقای کهنمویی پور و همکاران است پرداخته و تجزیه و تحلیل عمیق و گسترده تر را به آینده نزدیک موکول می کنم.

خوشبختانه در تائید غیرمستقیم نوشته دو هفته پیش من درباره حضور تعداد اندک شرکت کنندگان در مجمع عمومی امسال کنگره،  آقای شهرام تابع محمدی هم در نوشته هفته پیش به این واقعیت  اشاره کرده اند که: جناح “مداراگر با جمهوری اسلامی” – البته من با این نام گذاری موافق نبوده و دلایل خود را بعدا خواهم گفت –  با “سواری بر موج” ..و “با کمترین تعداد آرا … حمایت قطعی ۱۵۰ نفر… و تعداد حدود ۱۰۰ رای با پراکسی (وکالتی) …توانست هیات مدیره را در دست بگیرد.”

اما چرا و چگونه چنین شد؟ بی گمان همگی بر این حقیقت مسلم توافق داریم که یگانه دلیل گستردگی دیاسپورای  ایرانی در سراسر گیتی و بویژه آمریکای شمالی و کانادا که به مهاجرت بیش از پنج میلیون ایرانی به خارج از خانه مادری انجامیده وجود حکومت و رژیمی دیکتاتور، ستمگر، و نافی و ناقض حقوق اولیه بشر در ایران است. حتا آنانی هم که برای تحصیل و آموختن به خارج آمده اند به واسطه سطح نازل دانشگاه ها و نبود فضای آموزشی آزاد و سالم و به دور از کنترل و سانسور در ایران بوده است. به عبارت دیگر اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان مهاجر به دلیل تحمل ناپذیر بودن شرایط در ایران و تمایل به مدارا نکردن با جمهوری اسلامی به خارج از ایران کوچ کرده اند.

بنابرین با اشاره به این واقعیت مسلم  می توان به آسانی به اندک بودن تعداد افراد و نیرو های “مداراگر با ج. ا.”  پی برد. چرا که به راستی نمی توان با حکومت و افرادی که مسبب رانده شدن چنین تعداد کثیری از تمامی اقشار و طبقات اجتماعی از خانه خود بوده اند “مدارا “کرد و اگر قرار بر مدارا بود، آنان در همان خانه مادری می ماندند. بیشتر ایرانیان مهاجر در جوامعی زندگی می کنند که می توانند در فضای آزاد و بدون تبعیض  تفاوت های شیوه های زندگی تحت حکومت های خودکامه و آزاد را به راحتی تجربه و درک کنند. لذا بسیار طبیعی است که تعداد “مدارا گران با ج.ا. ” چنین  اندک باشد.

برای نمونه کافی ست تا اشاره شود  که بیش از یک میلیون ایرانی فقط در آمریکا زندگی می کنند. اما با تمام ریخت و پاشی که گروه کوچک  نایاک (شورا ی ملی ایرانیان آمریکا) با کمک های مالی آشکار و پنهانی که از جمهوری اسلامی برای لابی در آمریکا می گیرد،  نتوانسته ایرانیان را به خود جلب و جذب کند.  پر واضح است ایرانیان شریفی که از بند یک رژیم توتالیتر رهایی یافته اند به شعبه چند ده نفره آن در خارج از ایران نخواهند پیوست. آنان از مسببین مهاجرت ناخواسته و بعضا آوارگی و پناهندگی و تبعیدشان  بیزار بوده و اگر هم بنا بر ملاحظاتی توانایی افشا و مبارزه با  آنان را نداشته باشند به پشتیبانی و یا “مدارا” با آنان تن نمی دهند.

از سوی دیگر ایرانیان  مهاجر “ستیزه گر” هم نیستند. چرا که عبارت “ستیز” با مراجعه به فرهنگ دهخدا دارای بار منفی بوده و در تقابل با آنچه که ایرانیان مترقی و پیشرو در خارج از ایران انجام می دهند است. در اصل ایرانیان مهاجر  بنا بر تعهدی که به زادگاه مادری و  هم میهنان خود داشته، بستگی به توان و مقدورات خویش روشنگری درباره جنایات و نقض حقوق اولیه انسانی به وسیله حکومت دیکتاتور و فاسد جمهوری اسلامی را در جوامع میزبان از وظایف خود می دانند.

نتیجه گیری

شوربختانه آنچه که در کنگره ایرانیان کانادا در طول یکی دو سال گذشته اتفاق افتاده برساخته ی رویکرد و دیدگاهی است که همکاری و همراهی با این گروه اندک و قلیل را که بعضا به دنبال منافع مادی و اقتصادی خود با جمهوری اسلامی “مدارا گری” می کنند جایز و بدون اشکال دانسته است.

در این که کنگره ایرانیان کانادا رسالت و دستور کاری برای مبارزه و یا مخالفت با جمهوری اسلامی نداشته و ندارد شکی نیست و چنین انتظاری هم از نهادی اجتماعی _ صنفی که به دنبال حفظ و حراست از منافع ایرانیان کانادا است بیهوده است. اما از آن طرف هم اکثریت کامیونیتی نبایستی با افراد و نیروهای انگشت شماری همراه شوند که هدفی جز “مدارا کردن با ج.ا.” برای بهره برداری های اقتصادی و شخصی ندارند. نتیجه چنین همراهی و همکاری چیزی جز روی گردانی اکثریت کامیونیتی از آن نهاد و بی اعتباری و نامشروعی آن نهاد نخواهد بود.  کافی است تا روشن شود که افرادی “مداراگر با ج.ا.” به درون نهادی در کامیونیتی ایرانی نفوذ کرده اند تا ایرانیان  و اعضا دسته دسته از آن روی برگردانند و آن را طرد کنند. چه برسد به آن که مدعی شویم  که اکنون سکان رهبری آن را آن هم با مهندسی و از راه  “نابسامانی انتخاباتی” یعنی تقلب به دست آورده باشند!  در این صورت آیا مشروعیتی برای آن نهاد باقی می ماند؟ اگر پاسخ منفی است پس بایستی به دلایل آن به درستی رسیدگی کرد و برای آن چاره اندیشید.

آقای کهنمویی پور بهتر است دلایل غیبت و دوری گزیدن بسیاری از اعضا قدیمی و بنیان گزار کنگره از مجمع اخیر را در دل این مساله جستجو کرده و از توجیه اعمال خلاف انجام یافته پرهیز کنند.

به باور من اصولن برپایی و شکل گیری هر نهاد و تشکیلات فراگیر و گسترده برای ایرانیان در خارج از ایران بدون ملاحظات انسان دوستانه و حقوق بشری  تا زمانی که حکومت فاسد و دیکتاتور جمهوری اسلامی در ایران حاکم است، بی معنی و نامشروع است. البته این بدان معنی نیست که این نهادها بایستی  پرچمدار مبارزه با حکومت کنونی ایران شوند. این رسالت بر عهده هموطنان عزیزمان در داخل ایران است و ما صرفا می توانیم پژواک صدای مظلومیت آنان،  فراخور ظرفیت و امکانات خود و سازمانها و نهادهایمان، در جوامع میزبان باشیم. معتقدم که با همکاری و همفکری سازنده می توان چارچوبی عملی برای رسیدن به این منظور پیدا کرد.

اشتباه کردن از خصوصیات  انسانها است و  هیچ کس از خطا و اشتباه مبرا نیست.  دیکته نانوشته بدون غلط است! مهم پند گرفتن از اشتباهات و تکرار نکردن دوباره آن است. من به شخصه برای باز گرداندن اعتبار و جایگاه کنگره ایرانیان کانادا و فراگیر کردن آن حاضر به همکاری و همراهی با همه علاقه مندان و دوستداران کامیونیتی بجز با  افراد اندک “مدارا گر با ج.ا”  در چارچوب اهداف فوق هستم. اما همان طوری که درنوشته پیشین آوردم، هم اکنون نهادی به نام کنگره ایرانیان کانادا را بنا بر دلایل و مدارک برشمرده فوق فاقد اعتبار و مشروعیت برای نمایندگی کامیونیتی ایرانی می دانم.

۳۰ ماه مه ۲۰۱۶

*رضا بنایی فعال اجتماعی و رئیس هیئت مدیره پیشین کنگره ایرانیان کانادا

پیوست ۱  

IIC

مجمع عمومی کنگره ایرانیان کانادا: یکشنبه ۱۵ می، ۲۰۱۶

posted by Iranian Canadian Congress | ۲۳۴۳.۴۰sc
April 08, 2016

مجمع عمومی سالیانه کنگره ایرانیان کانادا

زمان: یکشنبه ۱۵ ماه مه، ۲۰۱۶ ساعت ۲ بعدازظهر

مکان: سالن اجتماعات شهرداری نورت یورک، واقع در ۵۱۰۰ خیابان یانگ

اعلامیه رسمی مجمع عمومی سالیانه کنگره ایرانیان کانادا

اعضای محترم کنگره ایرانیان کانادا

بدینوسیله به آگاهی می رساند که مجمع عمومی سالیانه کنگره ایرانیان کانادا ساعت ۲ بعدازظهر روز یکشنبه ۱۵ ماه مه ۲۰۱۶ در سالن اجتماعات شهرداری نورت یورک برای رسیدگی به موارد ذیل برگزار خواهد شد

گزارش فعالیت و عملکرد کنگره ایرانیان کانادا در ۱۲ ماه گذشته –

برگزاری انتخابات برای جای گزینی شش (۶) عضو هیأت مدیره که دوره ماموریت آنان پایان می یابد –

شرایط نامزدی برای عضویت در هیات مدیره به استناد اساسنامه کنگره ایرانیان کانادا بشرح زیر است

الف) عضویت در کنگره ایرانیان کانادا برای حداقل یکسال کامل که زمان آن بلافاصله پیش ازتاریخ انتخابات پیش رو محاسبه میگردد؛

ب)  حداقل ۲۱ سال و یا بیشتر سن داشته باشند؛

ج) شهروند کانادا باشند؛

د) حداقل (یا در مجموع) ۵ سال در کانادا ساکن بوده باشند؛

ه) بایستی دارای سوء پیشینه نباشند؛

همگی اعضای علاقمند به عضویت در هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا که دارای شرایط فوق هستند میبایست تا تاریخ ۱۵ آوریل، ۲۰۱۶ پیش از ۱۱:۵۹ شب قصد عضویت خود در هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا را به آدرس ایمیل کنگره ارسال کنند

Info@iccongress.ca

برای تکمیل مراحل نامزدی افرادی که قصد خود به عضویت در هیات مدیره را برای هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا اعلام کرده اند باید تا ۲۰ ماه آوریل، ۲۰۱۶ مدارک زیر را به آدرس ایمیل کنگره ارسال کنند

Info@iccongress.ca

خلاصه ای از سوابق و دلایل علاقمندی برای عضویت در هیأت مدیره در حد اکثر ۳۰۰ لغت –
یک عکس جدید در اندازه پاسپورت –

گواهی عدم سوء پیشینه از اداره پلیس –

توجه

تنها اعضای کنگره می توانند در مجمع عمومی شرکت کرده و رأی دهند. از این رو آنهایی که تا پایان روز جمعه ۶ ماه مه ۲۰۱۶  به عضویت کنگره در آمده و یا عضویت خود را تمدید کنند می توانند در انتخابات شرکت نمایند.

هیأت مدیره کنگره ایرانیان کانادا

پیوست ۲

New Membership Cut-Off: May 13, 2016

posted by Iranian Canadian Congress | ۲۳۴۳.۴۰sc
May 09, 2016

Here is an announcement from the ICC Board regarding the membership cut-off date for the upcoming AGM:

Please note that we have extended the membership cut-off date for the upcoming AGM from May 6, 2016 to May 13, 2016 (12 Noon). You can renew your membership or sign up as a new member via our website: www.iccongress.ca/joinicc

If your membership is expired, you will be able to renew your membership on the day of the AGM (Sunday, May 15, 2016) from 10AM at Council Chamber, North York Civic Centre. Note that we do not accept new members on the day of the AGM.

Sincerely,

Board of Directors

Iranian Canadian Congress

پیوست ۳

Top of Form

Bottom of Form

ICC in the Media

New Canadian Media: The #IranDeal in #Elxn42

posted by Iranian Canadian Congress | ۲۳۴۳.۴۰sc
September 04, 2015

New Canadian Media reflected part of the interview they did with the ICC president in their recent article about the nuclear deal with Iran and the results of the survey ICC conducted for its members regarding the deal.

The Iranian Canadian Congress (ICC) found that about ۷۵ per cent of 226 members surveyed believe the deal would benefit the economic well being of Iranians in Iran. The ICC – a non-partisan, non-religious organization – has about 1,500 members, mostly in the GTA.

To read this article please click here.