کتابخانه ی مرکزی دانشگاه تورنتو Robarts ، مجموعه ی وسیعی از نوشته های مطبوعات و منابع مختلف مربوط به “انقلاب فرهنگی اسلامی سال های ۱۳۶۶-۱۳۵۹(۱۹۸۷-۱۹۸۰) را به آرشیو دیجیتال خود افزوده است.

“انقلاب فرهنگی اسلامی” برنامه ی سیاسی گسترده ی رژیم تازه به قدرت رسیده برای تثبیت و دین سالاری کردن دولت و جامعه بود. رژیم اسلامی برای این منظور اول زنان و خواسته های حق طلبانه ی آنان را از جمله حجاب اجباری هدف قرار داد و سپس به دانشگاه ها که “سنگر آزادی” بودند حمله کرد. دانشگاه ها به مدت ۳ سال از ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲  (۱۹۸۳-۱۹۸۰) بسته شدند، هزاران دانشجو، استاد و کارمند اخراج و دستگیر شدند و برنامه “اسلامی کردن” نظام آموزشی کشور از دینی کردن علوم اجتماعی و انسانی  شروع شد و به تبعیض و تفکیک های جنسیتی و سیاسی گسترش پیدا کرد و همه را “وحدت حوزه و دانشگاه” نامیدند. از این جهت “انقلاب فرهنگی اسلامی” را باید آغازگر حرکت سیاسی- ایدئولوژیک رژیم در جهت دین سالاری کردن کل روابط اجتماعی و آموزشی جامعه ایران دید.

مجموعه ی آرشیو دانشگاه تورنتو شامل بریده های روزنامه های فارسی از جمله کیهان، اطلاعات، آیندگان و جمهوری اسلامی است تا نشریات احزاب چپ، مقالات، بروشورها، اعلامیه ها، بولتن های خبری و اسناد رسمی و داخلی دولتی و دانشگاهی. این اسناد حاصل بیش از سه دهه پژوهش من است که در چند سال گذشته با همکاری دانشجویانم تنظیم شده و در اختیار کتابخانه ی دانشگاه تورنتو قرار گرفته است. آرشیو دیجیتال کتابخانه این مجموعه را در دسترس پژوهشگران قرار داده است.

این مجموعه را می توانید در این لینک ببینید:

 https://archive.org/details/iranianculturalrevolution&tab=about