والنتاین، روز عشق و عشقبازیست

حقیقی نیست البته، مَجازیست

مگریک روزه هم عاشق توان شد؟

تمام سال را یک شب جوان شد؟

کجایک عاشقی این ادعا کرد

که حق عشق یک روزه ادا کرد ؟

تو سرما میخوری،یک هفته باید

بخوابی تا مگر وقتش سرآید

چگونه عشق را با آن تب و سوز

توان دینش ادا کردن به یک روز ؟

اگر داری خیال رفع تکلیف

بده پنجاه درصد نیز تخفیف

همانیک روزه را هم نیمه اش کن

به کادو دادنی هم بیمه اش کن

بکن با یار عشقی نیمه کاره

بگو باید که برگردم اداره !

ولی گر عاشقی را میشناسی

نباید با والنتاینش بلاسی

که عشق و عاشقی مدت ندارد

غمش روز و شب و ساعت ندارد

زمان عشق اینسان مختصر نیست

بله عشق است این، سیزده بدر نیست!

کدام عاشق والنتاینی عمل کرد

فقطیک روز یارش را بغل کرد؟

کجا مجنون به لیلی داد پیغام

که لیلی من ترا یکروزه میخوام

کدام عاشق که با معشوقه شد جفت

سخن از چارده فوریه هم گفت؟

مقام عشق بالاتر از اینهاست

چرا باید ز قدر عاشقی کاست؟

بود البته والنتاین بهانه

برای جلوه های عاشقانه

خوشا با یار دیدار و خوش و بش

خوشا رفتن به رستوران، به گردش

بکن با نامه ای، تکستی و زنگی

ز راه دور هم کار قشنگی

ولی حیف است اگر فردای آن روز

دوباره یخ کند آن گرمی و سوز

که گفته حاجی فیروز است عاشق؟

که گفته سالی یک روزست عاشق؟

همیشه عاشقی کن، اهل دل باش

زیکروزه عمل کردن خجل باش

دل از دلبر جدا کردی، نکردی

محبت را فدا کردی، نکردی

دل خود را مثال دانش آموز

به درس عاشقی بفرست هر روز

والنتاین کن تمام لحظه ها را

مکرر جان بده عشق و صفا را

تمام هفته و ماه و همه سال

به آداب والنتاینی بده حال

بهر سنّی، بشو عاشق، جوان باش

والنتاینت مبارک ، شادمان باش