لحظه ی تحویل سال

در ایران

سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ هجری شمسی

ساعت ۷ و ۴۵ دقیقه و ۲۸ ثانیه بعدازظهر

در تورنتو

سه شنبه ۲۰ مارچ ۲۰۱۸

ساعت ۱۲ و ۱۵ دقیقه و ۱۹ ثانیه بعدازظهر

شهروند- دقت کرده اید نوروز که می شود، برای هم همه ی چیزهای خوب و دوست داشتنی و انسانی را آروز می کنیم و از صمیم قلب می خواهیم که سال نو برای همه مان، برای همه ی انسان ها سال بهتر و زیباتر و آرامبخش تری باشد! انگار در نوروز است که ستم و سنگدلی باید رخت سفر ببندد، دشمنی و کدورت ها به فراموشی سپرده شود و دوستی و نزدیکی و عشق و شیفتگی بار دگر به بازار جان و جهان نه تنها ایرانیان  که جهانیان بیاید. چرا که رویکرد  به شادی و خیر و خوبی  در حافظه ی تاریخی ما ایرانیان نقش بسته است.

ادبیات ما که دریچه ای به روی خلق و خوی و آرزوهای انسان ایرانی است سرشار از ستایش زیبایی و دوستی و مهربانی و عشق و شور است. کمتر شاعر مطرح ایرانی را می توان سراغ گرفت که از زیبایی های بهار و نورزو و خجستگی های او لب به سخن نگشوده باشد.

ناصر خسرو می سراید:

باغ در ایام بهاران خوش است

موسم گل با رخ یاران خوش است

چون گل نوروز کند نافه باز

نرگس سرمست درآید به ناز

و عطار می گوید:

جهان از باد نوروزی جوان شد

زهی زیبا که این ساعت جهان شد

شمال صبحدم مشکین نفس گشت

صبای گرم رو عنبرفشان شد

به راستی ما ایرانیان که مردمانی هستیم درخور آسایش و شادی انگاری  وقتش شده که از هر آنچه غم و کمبود و سختی و زشتی ست رها شویم و همچون دیگر مردمان آزاد جهان برای آینده ای فارغ از هر ناامنی و ترس و زشتی و ستمی راه سازندگی و آبادانی پیش سازیم و انرژی و توان و نیروی خود را در آفرینش و ساختن و بهبودی و بهروزی خرج کنیم.

در آستانه ی نوروزی دیگر ما شهروندیان  به رسم تمام سالیانی که میهمان خانه های شما، و شاهد جشن و شادمانی هایتان بوده ایم، بار دیگر می خواهیم برای پشتیبانی همواره تان از شهروند سپاسگزاری کنیم و یقین کنید که بدون حمایت های شما، خوانندگان شهروند و آگهی دهندگان نشریه، بخت دوام  ۱۶۹۰ شماره هرگز میسر نمی شد.

از همکاران عزیزمان، از  نویسندگان و هنرمندان و پژوهش گران و نقاشان و طراحانی که تنها به دلیل خدمت به آن مردم و میهن در بند از هر همکاری رایگان و با روی خوشی دریغ نکرده اند و نمی کنند سپاسگزاریم.

در این سال جدید و در این نوروز خجسته ضمن آرزوی بهروزی برای شما عزیزان، امیدواریم که قدر فرهنگ و فرهنگ دوستان بیشتر دانسته شود تا فرهنگ تنها کالایی نباشد که به رایگان خواسته شود، چرا که بار سنگین آن بر دوش نویسندگان و هنرمندان و کوشندگان فرهنگی توان فرساست. چنین مباد.

نوروزتان خجسته باد