دسته: مقالات

نوروز خجسته باد/حسن زرهی

به امید آن که ما ایرانیان و نسل های آینده مان نوروزهای بسیاری را بی حضور کرونای جمهوری اسلامی و ویروس کرونا به جشن بنشینیم و بنشینند.

کرونا و سیاست/مسعود نقره کار

با توجه به پنهان کاری ها و دروغ پردازی های رهبران حکومت اسلامی، مسؤلان وزارت بهداشت و درمان و سایر ارگان های حکومتی، آمار دقیقی ا

سئوالی بسیار مهم و اساسی

آیا موقعیتی از این مناسب تر پیدا می شود که به جهانیان ثابت شده باشد تا روش سکوت را که مدتی دنیا در برابر ….آدم سوزی هیتلر به کار برد

Loading