دسته: هنر

مرگ فرهنگ کسرایی!

درکشاکش مرگ و زندگی با پدیده ای ناشناخته که از ماه ها قبل بطور فراگیر مردم جهان را در کابوس خود فرو برده، هفته گذشته یک هنرمند

زن از دریچه‌ی دوربین/عرفان ثابتی

از تبعیض تحصیلی و تعرض جنسی در ایتالیا تا مداخله‌ی دین در تعریف مادری در آرژانتین، از ناسیونالیسم جنسیت‌زده در شیلی تا قتل‌های ناموسی د

Loading